Search

Framtidsstudier och omvärldsanalyser

PublicationBook chapter
Företagandets villkor, Torbjörn Lundqvist

Abstract

Visst går det att forska om framtiden! Boken ger en god bild av det mångfacetterade framtidsforskningen. Med egna förhållningssätt i varje kapitel vill författarna stimulera läsaren till eftertanke och debatt, inte bara om framtiden utan också om vår egen tid.

Framtiden är en helt central del av vår tillvaro och föremål för ständig reflektion där människor fattar beslut. Självklart bör vi söka kunskap om framtiden också på vetenskaplig grund. Men samtidigt måste vi gardera oss: som forskningsobjekt är framtiden mycket speciell, eftersom den ännu inte existerar och det mycket få saker som vi kan veta med någon större säkerhet.

Framtidsstudier kan förekomma inom de flesta vetenskapliga discipliner men är också ett eget, om än löst sammanhållet, vetenskapligt fält rikt på diskussioner om perspektiv, teorier och metoder.

Lundqvist, T. (2012). “Framtidsstudier och omvärldsanalyser.” In Alm, S., Palme, J. & Westholm, E. (Eds.), Att utforska framtiden. Stockholm: Dialogos förlag.

Based on content

Show more