Search

Från kartellkultur till samarbetsklimat?

PublicationReports
Almedalen, Arbetsmarknad, Byggsektorn, Ekonomisk historia, Lönebildning
Från kartellkultur till samarbetsklimat inom byggsektorn
Download

Lindberg, H. (2011). Från kartellkultur till samarbetsklimat? Framtidens lönebildning i byggsektorn. Underlagsrapport, Almedalen.

Based on content

Konflikt, konkurrens och korporativa karteller
ReportsPublication
Lindberg, H.
Publication year

2006

Published in

Staten och arbetsmarknaden

Abstract

Denna rapport är skriven inom arbetsmarknadsprojektet vid Ratio: Staten och arbetsmarknaden – om konfliktregler och utvecklingskraft. En utgångspunkt för hela arbetsmarknadsprojektet är att analysera konfliktreglernas betydelse för och effekter på svensk lönebildning, tillväxt och utvecklingskraft. För att åstadkomma detta har denna kartläggning av konflikter på svensk arbetsmarknad mellan 1993 och 2005 genomförts. Målsättningen är att få ökad kunskap om trender och mönster på svensk arbetsmarknad när det gäller såväl utbrutna stridsåtgärder som varsel, dvs. formella hot om stridsåtgärder. Undersökningen illustrerar bland annat den branschvisa fördelningen av konflikterna, vilka stridsåtgärder som är mest frekvent förekommande, vilken typ av frågor som står i centrum för konflikterna samt vilka trender som finns i konfliktfrekvensen. Denna rapport syftar till att ta ett helhetsgrepp på konflikterna på arbetsmarknaden under 1990-talet och framledes.

Kartläggning av företagsperspektiv i forskningen om arbetsmarknad och arbetsliv vid de större forskningsmiljöerna i Sverige
ReportsPublication
Lindberg, H.
Publication year

2006

Abstract

Detta är en kartläggning av inriktningen på den statligt finansierade arbetsmarknads och arbetslivsforskningen i Sverige samt forskningen vid de större nationalekonomiska institutionerna i Sverige. Syftet är att ta reda på vilken typ av forskning som utförs och inte minst viktigt inte utförs vid de för området centrala forskningsmiljöerna i Sverige. Fokus för kartläggningen är i vad mån denna forskning intresserar sig för företagandets villkor och dessas koppling till arbetsmarknadens funktionssätt. Hur många av de nyfinansierade projekten och hur många av de publicerade artiklarna behandlar företagandets villkor överhuvudtaget, och på vilket sätt behandlas företagandets villkor i dessa studier?

Industrial Action in Sweden: A New Pattern?
Book chapterPublication
Lindberg, H.
Publication year

2012

Abstract

The paper studies the modern conflict patterns and conflict dimensions in Sweden 1993-2005. The aim is to trace and interpret the new patterns and dimensions of labour market conflict by collecting and compiling strike data from the National Conciliation Office, (1993-99) and the National Mediation Office (2000-2005). On the whole, strike activity has decreased steadily from the 1980s and onwards and in large parts of the Swedish labour market conflicts are very rare. A few small un-ions organising primarily non-manufacturing working class in the domestic sector, account for the majority of the sanctioned conflicts. The new pattern is that the re-maining conflicts in broad terms can be divided in two parts: conflicts over wages and other working conditions and conflicts about the collective bargaining itself. Each with its own logic.

Related content: Working Paper No. 176

Show more