Search

Eight prizes that changed the world

PublicationBook
Företagandets villkor

Karlson, N. (Eds.) (2009). Eight prizes that changed the world: the Sveriges Riksbank prize in economic sciences in memory of Alfred Nobel to members of the Mont Pelerin Society. Stockholm: Ratio.

Based on content

Statecraft and Liberal Reform in Advanced Democracies
BookPublication
Karlson, N.
Publication year

2017

Abstract

This book explains how advanced democracies and welfare states can achieve welfare-enhancing, liberal institutional reform. It develops a general theory based on an extended comparative case study of Sweden and Australia over the last 25 years, and offers an in-depth contribution to the field of institutional change, explaining how to govern a country well and how to overcome different barriers to reform, such as special interests, negativity biases and media logic. It develops the concepts of the ‘reform cycle’, ‘reform strategies’ and ‘polycentric experiential’ learning in order to explain successful reforms, and the key role of policy entrepreneurs, who introduce and develop new ideas. The book further examines why these reforms came to an end. Karlson also applies the ideas of Popperian, Kuhnian and Machiavellian reform strategies, and explains why they are needed for reform to come about.

The theory of modern statecraft presented here involves a combination of knowing w hat and knowing how. It has the potential to be generally applicable in any advanced democracy with the ambition to improve its economy and society. This book is of interest for anyone who is concerned about budget deficits, slow growth, over regulation, lack of structural reforms and the rise of populism. It will appeal to scholars of political science, public policy and political economy.

Vilket EU vill vi ha?
BookPublication
Karlson, N.
Publication year

2014

Abstract

Vilket EU vill vi ha? Det borde vara den avgörande frågan i valet till Europaparlamentet. Men också i den offentliga diskussionen de år som följer.

I Ratios nya forskarantologi Vilket EU vill vi ha? visas att den svenska utrikeshandeln nästan har fördubblats och ökat välståndet med mellan 3 och 20 procent, tack vare EU och den ökade öppenheten. Dessutom har den svenska rättsstaten stärkts, vilket även stärkt den svenska demokratin.

Samtidigt finns flera stora utmaningar som hänger ihop med bristen på väl fungerande gemensamma institutioner på EU-nivå. Det den inre marknaden, men också säkerhets- och miljöpolitiken.

Frågan är om EU ska bejaka mångfald i enhet, genom fri handel, fria marknader och fri rörlighet inom ramen för ett begränsat överstatligt, federalt system? Eller om EU ska fortsätta att utvecklas i centralistisk riktning med fler gemensamma lagar och regler, inom ramen för ett överstatligt, federalt system, utan en given gräns för överstatligheten? Det är den viktiga framtidsfrågan.

Respekt för företagande: entreprenörskapets etik, villkor och samhällsroll
BookPublication
Karlson, N.
Publication year

2015

Abstract

Sveriges välstånd och långsiktiga välfärd i är i hög grad beroende av villkoren för att starta, driva och expandera företag. Dessvärre finns tecken på att villkoren, åtminstone i relation till viktiga konkurrentländer, har försämrats under senare år. Ett skäl till detta kan vara en bristande respekt för företagande. Entreprenörer och företagare ses mer som medel, än som mål i sig. Det brister i förståelse för företagandet värld. Brist på respekt tar sig många uttryck, exempelvis när det gäller synen på vinster och skatter förknippat med entreprenörskap. Men också när det gäller att visa uppskattning för företagares insatser och deras arbete.

Denna korta skrift är ett försök att bidra till att råda bot på denna brist. Budskapet är att de allra flesta företagare förtjänar respekt inte bara därför att de bidrar till tillväxt, välfärd, innovationer och sysselsättning genom att skapa jobb i växande och lönsamma företag, utan även för sina arbetsinsatser, sitt mod, risktagande, uthållighet, ärlighet, samarbetsförmåga och andra avgörande dygder och färdigheter. Entreprenörskap har en etisk dimension som bidrar till ett gott samhälle och mänsklig blomstring, något som ofta underskattas eller helt missas. Företagandet skapar socialt kapital som kommer alla tillgodo.

Framgångsrika företag utmärks av en företagsetik som sätter fokus på entreprenörers skapande av vinst och tillväxt. Denna etik kännetecknas av ett antal entreprenörsdygder som betonar vikten av inlärda karaktärsdrag som mod, uthållighet, rättvisa, driftighet, omtanke, framtidstro och förmågan att fatta väl avvägda beslut, liksom strävan att åstadkomma gott. Detta är också en etik som utgår från företagens långsiktiga behov och som inte är externt påbjuden, som de idag dominerande CSR- och intressentmodellerna. Det är en etik som bidrar till mänsklig blomstring. Entreprenörsdygder av detta slag kan dessutom ses som centrala kompetenser i dagens samhälle. Det är företagande som förtjänar omvärldens respekt.

Detta är några av de resultaten i forskning inom projektet “Företagande och mänsklig blomstring”, finansierat av Axel och Margret Ax:son Johnsons stiftelse, som tidigare publicerats i forskarantologin Virtues in Entrepreneurship (2015). I skriften Respekt för företagande utvecklar antologins redaktör Nils Karlson dessa resonemang på svenska. I skriftens avsnitt görs hänvisningar till de olika forskarnas bidrag i Virtues in entrepreneurship, men även referenser till annan forskning förekommer.

Show more