Search

Rekrytering och kompetensförsörjning i snabbväxande företag

PublicationReports
Elina Fergin, Företagandets villkor, Gaseller, Henrik Malm Lindberg, High-growth firms, Karl Wennberg, Kompetens, Kompetensförsörjning, Matchning, Rekrytering, Snabbväxande företag, Snabbväxare
Rekrytering och kompetensförsörjning i snabbväxande företag
Download

Karl Wennberg, Henrik Malm Lindberg och Elina Fergin (2013:4)

Rapporten baseras på en systematisk intervjuundersökning med 126 snabbväxande företag i olika storleksklasser. Målet var att ta reda på hur snabbväxande företag rekryterar personal, t.ex. vilka rekryteringskanaler de använder och vilka kompetenser de söker. Resultaten indikerar att informella rekryteringsvägar är vanliga bland samtliga företag, men att formella kanaler ökar i takt med att företagen växer.

Studien visar också att snabbväxare i samtliga branscher – förutom IT-sektorn – prioriterar informell kompetens, t ex förmågan att förstå företagskulturen och att passa in i verksamheten.

Based on content

Myten om centralisering – Om sjukvården som ett polycentriskt system
ReportsPublication
Karlson, N. & Lundbäck, M.
Publication year

2021

Published in

Ratioakademiens sjukvårdsprojekt

Abstract

Sammanfattning:
Syftet med denna rapport är att analysera sjukvården utifrån ett polycentriskt perspektiv, i jämförelse med ett monocentriskt, mer centraliserat, samt att diskutera hur ökade polycentriska inslag skulle kunna utveckla svensk vård och omsorg. Författarnas hypotes är att vård- och omsorgssystem som utmärks av en mångfald av finansiärer och utförare, med stora inslag av valfrihet och spritt ansvar, klarar vårduppdraget lika bra eller bättre än mer centraliserade och helt skattefinansierade system.

Medarbetaravtal, personalkostnader och produktivitet
ReportsPublication
Björklund, M. & Stern, C.
Publication year

2020

Abstract

Sammanfattning:
Medarbetaravtal är en ovanlig kollektivavtalsform där särskilda krav ställs på samarbete mellan tjänstemannafacken och arbetarfacken eftersom avtalet tecknas gemensamt. Det saknas idag kunskap om effekterna av kollektivavtal generellt och medarbetaravtal i synnerhet. Parterna inom pappers- och massaindustrin tecknade 1996 medarbetaravtal vilket möjliggör en jämförelse på branschnivå. Med hjälp av syntetiska kontrollgrupper undersöker vi hur arbetskraftskostnad och produktivitet påverkas av den unika kollektivavtalslösningen. I rapporten kommer vi fram till att det i dagsläget är svårt att visa på några tydliga effekter vilket inte är helt förvånande med tanke på hur medarbetaravtalen som finns är utformade. Mer kunskap kring de ekonomiska effekterna av olika typer av kollektivavtal är en förutsättning för informerad diskussion kring framtidens kollektivavtal. Det krävs ytterligare studier i de fall ett mer renodlat medarbetaravtal skulle tecknas i framtiden.

Show more