Search

Sweden’s Slowdown: The Impact on Interventionism on Entrepreneurship.

PublicationBook chapter
Dan Johansson, Entreprenörer, Entreprenörpolicy, Entreprenörskap, Företagandets villkor, Tillväxt

Abstract

Why do some nations become rich while others remain poor? Traditional mainstream economic growth theory has done little to answer this question—during most of the twentieth century the theory focused on models that assumed growth was a simple function of labor, capital, and technology. Through a collection of case studies from Asia and Africa to Latin America and Europe, Making Poor Nations Rich argues for examining the critical role entrepreneurs and the institutional environment of private property rights and economic freedom play in economic development.

Making Poor Nations Rich begins by explaining how entrepreneurs create economic growth and why some institutional environments encourage more productive entrepreneurship than others. The volume then addresses countries and regions that have failed to develop because of barriers to entrepreneurship. Finally, the authors turn to countries that have developed by reforming their institutional environment to protect private property rights and grant greater levels of economic freedom.

The overall lesson from this volume is clear: pro-market reforms are essential to promoting the productive entrepreneurship that leads to economic growth. In countries where this institutional environment is lacking, sustained economic development will remain illusive.

Johansson, D. (2007). ”Sweden’s Slowdown: The Impact on Interventionism on Entrepreneurship.” In Powell, B. (Eds.) Making Poor Nations Rich: Entrepreneurship and the Process of Economic Development (pp. 250-280). Stanford: Stanford University Press.


Similar content

Utvärderingar av näringspolitik – en intressekonflikt mellan myndigheter, konsult-företag, politik och skattebetalare?
Article (without peer review)Publication
Colin, E., Sandström, C., & Wennberg, C.
Publication year

2021

Published in

Ekon. Debatt, 49, 30-41.

Abstract

Antalet utvärderingar av ekonomisk politik ökar explosionsartat. Det finns dock få systematiska sammanställningar av de utvärderingar som görs och det saknas kunskap om hur utvärderare skiljer sig åt gällande metoder och slutsatser, inte minst inom näringspolitiken. Vi studerar utvärderingar av 110 näringspoli-tiska insatser 2009–19 genom att granska huruvida valet av utvärderare påver-kar utvärderingarnas resultat. Privata konsulter visar sig vara den vanligaste utvärderaren av näringspolitik och deras utvärderingar skiljer sig från andra utvärderare genom att vara övervägande mer positiva till de utvärderade insat-serna. Vi diskuterar intressekonflikter som kan antas föreligga mellan utvärde-rare, myndigheter, den politiska makten och allmänheten.

Colin, E., Sandström, C., & Wennberg, C. (2021). Utvärderingar av näringspolitik–en intressekonflikt mellan myndigheter, konsultföretag, politik och skattebetalare. Ekon. Debatt, 49, 30-41.

En dynamisk arbetsmarknad
BookPublication
Stern, L.
Publication year

2019

Published in
Abstract

Hur påverkas svensk arbetsmarknad av teknikutveckling, tjänstefiering, entreprenörskap och immigration? Hur väl förmår de institutionella villkoren i form av lagar, regler och skatter att hänga med?

Detta är temat för forskningsantologin En dynamisk arbetsmarknad.

En väl fungerande arbetsmarknad förutsätter ändamålsenliga villkor för medarbetare och arbetsgivare i syfte att uppmuntra utveckling, jobbskapande och tillväxt. I en föränderlig värld behöver dessa villkor utvecklas och förbättras.

Femton forskare i ekonomisk historia, företagsekonomi, nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap analyserar de viktigaste omvärldsförändringarna och de lagar, regler och skatter som påverkar förutsättningarna på arbetsmarknaden. Studierna bygger på empiriska undersökningar och forskningssammanställningar, och syftet är att bidra till en välgrundad diskussion om framtiden för svensk arbetsmarknad.

Show more

Ratio is an independent research institute that researches how the conditions of entrepreneurship can be developed and improved.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578