Search

Kunskapsöverföring för tillväxt

PublicationReports
Anton Gidehag, Företagandets villkor, Magnus Lodefalk, Produktivitet, Rekrytering, SMEs, Tillväxtanalys

Abstract

I en rapport författad åt Tillväxtanalys analyserar Magnus Lodefalk, forskare vid Örebro universitet och Ratio och Anton Gidehag, doktorand vid Örebro universitet sambandet mellan nyanställda nyckelpersoner och företagens efterföljande produktivitetsutveckling och hur sambandet varierar med både yrkesroll och tidigare erfarenheter.

Studien täcker små och medelstora företag i Sverige under tidsperioden 2001-2010 och resultaten tyder på att rekrytering av nyckelkompetens är viktigt för produktiviteten hos dessa företag. De små och medelstora företagen som lyckas rekrytera specialister från väletablerade företag förefaller ha en särskilt gynnsam produktivitetsutveckling. Detta innefattar bland annat rekrytering av personal från multinationella företag och företag som deltar i utrikeshandeln.

Lodefalk, M. & Gidehag, A. (2016). Kunskapsöverföring för tillväxt – Sambanden mellan produktivitet och rekrytering av nyckelkompetens hos små och medelstora företag. (PM nr. 2016:12). Östersund: Tillväxtanalys.

Based on content

Kunskapsöverföring för tillväxt
RapporterPublication
Lodefalk, M. & Gidehag, A.
Publication year

2016

Published in
Abstract

I en rapport författad åt Tillväxtanalys analyserar Magnus Lodefalk, forskare vid Örebro universitet och Ratio och Anton Gidehag, doktorand vid Örebro universitet sambandet mellan nyanställda nyckelpersoner och företagens efterföljande produktivitetsutveckling och hur sambandet varierar med både yrkesroll och tidigare erfarenheter.

Studien täcker små och medelstora företag i Sverige under tidsperioden 2001-2010 och resultaten tyder på att rekrytering av nyckelkompetens är viktigt för produktiviteten hos dessa företag. De små och medelstora företagen som lyckas rekrytera specialister från väletablerade företag förefaller ha en särskilt gynnsam produktivitetsutveckling. Detta innefattar bland annat rekrytering av personal från multinationella företag och företag som deltar i utrikeshandeln.

Den finska kollektivavtalsmodellen i stöpsleven
ReportsPublication
Karlson, N. & Björklund, M.
Publication year

2021

Published in

(Arbetsmarknadsprogrammet, rapport nr. 19) Stockholm: Ratio.

Abstract

De finska arbetsgivarna inom Skogsindustrin och Teknologiindustrin, landets ledande exportsektorer, beslutade i oktober 2020 respektive mars 2021 att ensidigt säga upp kollektivavtalen på industrinivå för att åstadkomma lokala förhandlingar på företagsnivå direkt med medarbetarna. Ambitionen är att förändra finsk lönebildning för att åstadkomma ökad lokal flexibilitet och stärkt konkurrenskraft.

I rapporten, som baseras på intervjuer med partsföreträdare och experter samt tidigare forskning och medieuppgifter, beskrivs bakgrunden till arbetsgivarnas beslut, deras motiv, andra branschers reaktioner, de fackliga motparternas synsätt samt olika statliga regleringars betydelse för utvecklingen. Avslutningsvis diskuteras ett antal lärdomar för den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Karlson, N. & Björklund, M. (2021). Den finska kollektivavtalsmodellen i stöpsleven. (Arbetsmarknadsprogrammet, rapport nr. 19) Stockholm: Ratio.

Primärvårdsfokus och vårdförsäkringar: Lärdomar från Australien
ReportsPublication
Collin, E., Lundbäck, M. & Karlson, N.
Publication year

2021

Published in

Framtidens sjukvård och omsorg

Abstract

Syftet med denna rapport är att beskriva det australiensiska sjukvårdssystemet, jämföra relevanta delar med det svenska och baserat på detta diskutera eventuella lärdomar för det svenska vård och omsorgssystemet.
Både Australien och Sverige klarar sig väl i internationella jämförelser av sjukvårdsystem, samtidigt som de, till viss del, har valt olika sätt att organisera och finansiera sin vård, vilket gör länderna intressanta att jämföra och Australien till ett intressant land att lära sig något av.
I första hand studeras primärvård och specialistvård (öppen och sluten). Dessutom undersöks äldreomsorg i form av hemtjänst i eget boende samt institutionaliserad äldreomsorg. Övriga vård- och omsorgstjänster berörs endast undantagsvis.

Show more