Search

Tillväxt genom stöd

PublicationReports
Financing of Innovations, Företagandets villkor, Företagsstöd, Forskning, Patrik Tingvall, Spillovers, Tillväxtanalys

Abstract

Tillväxtanalys skriver varje år en bok om ett tema som sammanfattar myndighetens arbete. 2015 lyfter myndigheten fram företagsstödens roll och effekter på den ekonomiska tillväxten i rapporten Tillväxt genom stöd – en bok om statligt stöd till näringslivet (Tillväxtfakta 2015) som Patrik Tingvall är huvudansvarig för tillsammans med Enrico Deiaco, avdelningschef Tillväxtanalys.

Idag lägger staten ca 30 miljarder kronor på stöd till näringslivet (ca 3% av BNP). Ett viktigt syfte är att genererar tillväxt och öka sysselsättningen. Hur väl fungerar de statliga stöden? Vilka begränsningar finns? Finns det nya instrument som bättre kan få de önskvärda effekterna?

Tingvall, P. & Deiaco, E. (2015). Tillväxt genom stöd – en bok om statligt stöd till näringslivet. Tillväxtfakta 2015. Tillväxtanalys.

Based on content

Tillväxt genom stöd
RapporterPublication
Tingvall, P. & Deiaco, E.
Publication year

2015

Published in
Abstract

Tillväxtanalys skriver varje år en bok om ett tema som sammanfattar myndighetens arbete. 2015 lyfter myndigheten fram företagsstödens roll och effekter på den ekonomiska tillväxten i rapporten Tillväxt genom stöd – en bok om statligt stöd till näringslivet (Tillväxtfakta 2015) som Patrik Tingvall är huvudansvarig för tillsammans med Enrico Deiaco, avdelningschef Tillväxtanalys.

Idag lägger staten ca 30 miljarder kronor på stöd till näringslivet (ca 3% av BNP). Ett viktigt syfte är att genererar tillväxt och öka sysselsättningen. Hur väl fungerar de statliga stöden? Vilka begränsningar finns? Finns det nya instrument som bättre kan få de önskvärda effekterna?

Den finska kollektivavtalsmodellen i stöpsleven
ReportsPublication
Karlson, N. & Björklund, M.
Publication year

2021

Published in

(Arbetsmarknadsprogrammet, rapport nr. 19) Stockholm: Ratio.

Abstract

De finska arbetsgivarna inom Skogsindustrin och Teknologiindustrin, landets ledande exportsektorer, beslutade i oktober 2020 respektive mars 2021 att ensidigt säga upp kollektivavtalen på industrinivå för att åstadkomma lokala förhandlingar på företagsnivå direkt med medarbetarna. Ambitionen är att förändra finsk lönebildning för att åstadkomma ökad lokal flexibilitet och stärkt konkurrenskraft.

I rapporten, som baseras på intervjuer med partsföreträdare och experter samt tidigare forskning och medieuppgifter, beskrivs bakgrunden till arbetsgivarnas beslut, deras motiv, andra branschers reaktioner, de fackliga motparternas synsätt samt olika statliga regleringars betydelse för utvecklingen. Avslutningsvis diskuteras ett antal lärdomar för den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Karlson, N. & Björklund, M. (2021). Den finska kollektivavtalsmodellen i stöpsleven. (Arbetsmarknadsprogrammet, rapport nr. 19) Stockholm: Ratio.

Primärvårdsfokus och vårdförsäkringar: Lärdomar från Australien
ReportsPublication
Collin, E., Lundbäck, M. & Karlson, N.
Publication year

2021

Published in

Framtidens sjukvård och omsorg

Abstract

Syftet med denna rapport är att beskriva det australiensiska sjukvårdssystemet, jämföra relevanta delar med det svenska och baserat på detta diskutera eventuella lärdomar för det svenska vård och omsorgssystemet.
Både Australien och Sverige klarar sig väl i internationella jämförelser av sjukvårdsystem, samtidigt som de, till viss del, har valt olika sätt att organisera och finansiera sin vård, vilket gör länderna intressanta att jämföra och Australien till ett intressant land att lära sig något av.
I första hand studeras primärvård och specialistvård (öppen och sluten). Dessutom undersöks äldreomsorg i form av hemtjänst i eget boende samt institutionaliserad äldreomsorg. Övriga vård- och omsorgstjänster berörs endast undantagsvis.

Show more