Sök

Krisande länder liknar varandra

Nyheter
Finanskris, Företagandets villkor, Harvard university, Heckscherföreläsning, Innovation, Kenneth Rogoff, Nationalekonomi, Skuld, Utbildningssystemet

Tolstojs inledning av romanen Anna Karenina, att alla lyckliga familjer liknar varandra men den olyckliga familjen är alltid olycklig på sitt eget sätt, tycks inte gälla för krisande länder – när finansiella kriser uppstår finns tydliga mönster.

– Jag blev själv förvånad över de stora likheterna. Över tid, oavsett politiskt och finansiellt system, oberoende av kultur och demografisk situation – likheterna är mycket tydliga.

Det sa Harvardprofessor Kenneth Rogoff vid föreläsningen till minne av Eli F Heckscher. Rogoff talade under rubriken ”Lessons from Financial Crises” inför en fullsatt aula på Handelshögskolan i Stockholm.

En lärdom är att det tar längre tid än förväntat att ta sig ur krisen. Det gäller Europa idag, där många länder ännu inte fått bukt på problemen – eller tagit itu med dem.

– Statliga räddningspaket betyder inte att man löser problemen.

I krisens kölvatten ingår fallande priser på hus och andra tillgångar, ökad arbetslöshet och sjunkande BNP, under många år.

Analysen baserar sig på ett omfattande datamaterial från studier av 66 länder under 800 år, som Rogoff beskrivit i boken ”This time it’s different” (tillsammans med Carmen Reinhart).

Men det finns hopp för dem som är beredda att genomföra reformer. Rogoff pekade på några verktyg som kan användas för att göra tillväxt möjlig:

* Modernisera utbildningssystemet

* Investera i infrastruktur som påverkar tillväxt

* Stärk innovationskraften och ta bort handelshinder

* Uppmärksamma landets demografiska utveckling

* Öppna landet för arbetskraftsmigration

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578