Aktuell Expert

Erik Liss: Svenskars flyttmönster ger fler klassresor

En mer kunskapsintensiv ekonomi har inneburit att större städer dragit ifrån många landsbygdsregioner ekonomiskt, vilket kan innebära att skillnaderna i uppväxtförhållanden mellan stad och landsbygd ökar. I sin avhandling visar Erik Liss att det faktum att svenskar är mer benägna att flytta mellan regioner leder till en ökad social rörlighet, som i sin tur motverkar dessa skillnader.

Studiens utgångspunkt är att om det finns betydande inkomstskillnader mellan regioner – och individer i allmänhet stannar där de är födda – kommer dessa skillnader att ärvas mellan generationer. Detta bidrar till ett tillstånd med låg social rörlighet. En farhåga är att denna effekt dessutom stärks när inkomstklyftor mellan regioner, inte minst mellan stad och land, ökat de senaste decennierna, såväl i Sverige som i andra utvecklade länder.

Liss visar dock att individer som flyttar mellan svenska regioner mildrar denna effekt. Här arbetar två mekanismer i motsatta riktningar.

– Å ena sidan innebär det faktum att flyttar framför allt sker från fattigare landsbygdsorten till rikare större städer en möjlighet till högre inkomster för många individer. Därav ökad social rörlighet eller specifikt inkomströrlighet, vilket är det mått som studeras i avhandlingen. Å andra sidan är det framför allt de med stark socioekonomisk bakgrund som faktiskt väljer att flytta och realiserar högre inkomster, vilket bidrar till lägre inkomströrlighet, kommenterar han.

Vad innebär detta för Sveriges sociala rörlighet som helhet?

– Av dessa två effekter visar sig den förstnämnda mer betydelsefull. Flyttar mellan regioner har därför en positiv nettoeffekt på den sociala rörligheten. Detta kan vara en orsak till att Sverige uppvisar hög social rörlighet jämfört med andra länder. I Sverige lämnar nämligen nästan 40% sin uppväxtregion, jämfört med runt 10% i till exempel Italien och Spanien, säger Liss.

Avhandlingen “The Taller the Ladder, the Tougher the Climb?: Essays on the Impact of Income Inequality on Intergenerational Mobility” fokuserar på social rörlighet med huvudtemat inkomstojämlikhet och inkomströrlighet mellan generationer.

Om forskaren:

Fil. dr. Erik Liss är nationalekonom och forskare på Ratio. Hans forskning berör inkomströrlighet över generationer, med särskilt intresse för samspelet mellan arbetsmarknad, tillväxt, inkomstskillnader och inkomströrlighet mellan generationer.