Detta är Ratio

Ratio är ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut vars forskningsfokus ligger på företagandets villkor. Forskningen kan sorteras in i tre breda områden: arbetsmarknad, klimat och miljö, samt konkurrenskraft. Arbetsmarknadsforskningen är Ratios huvudfokus.

Merparten av medarbetarna är disputerade och kommer från discipliner såsom nationalekonomi, sociologi, ekonomisk historia, statsvetenskap och företagsekonomi. Därtill finns doktorander, forskningsassistenter samt en stab som arbetar med kommunikation och administration. De allra flesta forskarna är även knutna till ett lärosäte.

Forskarna jobbar i huvudsak med att skriva artiklar till internationella vetenskapliga journaler, men stor vikt läggs även vid att kommunicera relevanta resultat till aktörer i Sverige. Det senare görs genom rapporter på svenska, öppna seminarier, med mera. Därför arbetar också Ratio med att vara en mötesplats och ett kunskapsnav för beslutsfattare och för andra akademiker.

Genomsnittlig impact factor för artiklar publicerade 2021 var 6,110. Forskning som är särskilt relevant för svenska aktörer publiceras också (eller enbart) på svenska och i rapportformat.