Integritetspolicy

Ratio – Näringslivets forskningsinstitut behandlar personuppgifter i olika delar av sin verksamhet. I denna policy beskriver vi vilka personuppgifter som Ratio kan komma att behandla samt för vilka ändamål. Denna policy redogör också för vilka rättigheter du har. Integritetspolicyn uppdateras och utvecklas kontinuerligt.

Har du frågor kan du kontakta oss på info@ratio.se

1 Vilka personuppgifter hanteras

1.1 Ratio behandlar dina personuppgifter som lämnas i samband med anmälan till nyhetsbrev, seminarier, konferenser eller övriga evenemang som Ratio arrangerar. Ratio sparar grundläggande uppgifter såsom namn, kontaktuppgifter och i vissa fall titel och arbetsgivare/organisation. Dessa har hämtats direkt från dig eller från offentliga källor, såsom din arbetsgivares eller organisations hemsida.

1.2 Vid deltagande i Ratios konferenser och seminarier kan inspelning eller fotografering förekomma och detta kan komma att publiceras, exempelvis på Ratios Youtube-kanal eller i organisationens verksamhetsberättelser. Ratio kommer att meddela dig i förväg om en sådan upptagning eller fotografering sker.

1.3 Kontaktuppgifter för personer som kan tänkas ha berättigat intresse av Ratios verksamhet, såsom journalister eller politiker, inhämtas löpande via offentliga källor, såsom arbetsgivarens eller organisationens hemsida.

1.4 Om du utför en tjänst för Ratio som föranleder arvode, kommer vi att även behandla uppgifter som är nödvändiga för att kunna betala ut arvodet såsom kontouppgifter och – i vissa fall – personnummer eller kontrolluppgifter för F-skatt.

1.5 Uppgifter om arbetssökande. I förekommande fall lagrar Ratio de dokument som inkommit samt namn och kontaktuppgifter. Dessa lagras separat och inte i de verktyg som nämns ovan.

2 Varför dina personuppgifter behandlas

Ratio kommer att behandla dina personuppgifter för följande ändamål:

2.1 Tillhandahålla och administrera ditt/ditt företags eller din arbetsgivares medlemskap i Ratio. Sådan behandling sker för att uppfylla de åtaganden Ratio har gentemot dig.

2.2 Tillhandahålla och administrera seminarier, konferenser eller andra evenemang som du anmält dig till eller deltar i. Sådan behandling sker för att uppfylla de åtaganden Ratio har gentemot dig i och med din anmälan. I samband med konferenser kan deltagarlistor skickas ut till deltagare och talare där uppgifter om ditt namn och din arbetsgivare kan förekomma. Sådant utskick sker med anledning av deltagarnas berättigade intresse att få information som de kan anses ha intresse av.

2.3 Utskick av nyhetsbrev och information till dig angående Ratios verksamhet och kommande seminarier, konferenser och andra evenemang. Dessa utskick sker enbart för att uppfylla Ratios berättigade intresse av att kunna informera dig om vår verksamhet. Du har alltid möjlighet att tacka nej till våra utskick.

2.4 Valberedning till val inom den ideella föreningen Ratio. Ratios valberedning behandlar personuppgifter för att kunna ge förslag till nya ledamöter till Ratios styrelse och till funktioner såsom revisorer. Denna behandling sker i Ratios berättigade intresse av att kunna upprätthålla föreningen i dess nuvarande form.

2.5 För att underlätta framtida rekryteringar. Syftet med att spara uppgifter från tidigare arbetssökanden är primärt att ha möjlighet att kontakta dessa personer i samband med framtida rekryteringar.

3 Hur personuppgifter behandlas

3.1 Dina personuppgifter sparas i huvudsak för internt bruk och hanteras endast av de personer som är ansvariga för aktuellt utskick alternativt rekrytering.

3.2 Undantag kan förekommakomma i enlighet med vad som anges i avsnitt 2.2. Utöver detta kan dina personuppgifter komma att överföras till våra tjänsteleverantörer som tillhandahåller våra IT-system. Ratio ser alltid till att sådan överföring sker säkert och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

3.3 Personuppgifter sparas endast så länge det behövs och för det ändamålet de samlades in för. Detta innebär att vi behandlar dina uppgifter så länge som du är medlem, står med i våra register för nyhetsbrev eller så länge som vi behöver för att administrera de tjänster vi tillhandahåller dig eller din arbetsgivare. Löpande gallring förekommer således.

4 Dina rättigheter

4.1 Du har rätt att begära registerutdrag angående de personuppgifter som Ratio har angående dig.

4.2 Om någon av de personuppgifterna som Ratio har angående dig är felaktiga kan du begära att dessa uppgifter rättas.

4.3 Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter. Om du avregistrerar dig från våra utskicksregister – och i övrigt inte har någon koppling till Ratios verksamhet – så raderas dina uppgifter omgående.

4.4 I enlighet med GDPR har du rätt att få de personuppgifter som du har tillhandahållit till Ratio i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan dataansvarig utan att Ratio hindrar detta, förutsatt att behandlingen baseras på samtycke eller ett avtal och behandlingen utförs automatiskt. Detta innebär att du kan begära att få dina personuppgifter överförda direkt till en annan organisation, där detta är tekniskt möjligt.

5 Behörig myndighet

Om du är missnöjd med Ratios behandling av har du alltid rätt att vända dig till Datainspektionen för framförande av klagomål.

6 Kontakt

Du kan kontakta Ratio med anledning av Ratios personuppgiftsbehandling enligt ovan per e-post på info@ratio.se

Cookies

På webbplatsen www.ratio.se använder vi cookies för att samla in statistik över besök och för att hantera prenumerationer.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas.

En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator och som innehåller information. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar webbplatsen för användaren.

Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker sätta en cookie på din dator.

Vid frågor kan du nå oss på info@ratio.se