Sök

Nils Karlson: Vikten av att lyfta blicken

Nyheter
Nils Karlson

Nils Karlson, vd Ratio, har ordet:

Sverige och världen genomgår för närvarande en kris som kräver akuta åtgärder. Coronaviruset innebär inte bara stor risk för ohälsa och dödsfall med en enorm belastning på sjukvård och samhällsservice, utan även ett mycket omfattande utbuds- och efterfrågebortfall i mängder av branscher. Effekterna på finansmarknaderna är redan dramatiska. Mängder av företag kommer att slås ut och arbetslösheten kommer att stiga. Allt detta kräver finans- och penningpolitiska insatser utöver det vanliga. Sannolikt har vi bara sett början på de åtgärder som kommer att behövas.

Samtidigt är det viktigt att kunna lyfta blicken och fundera över vad som krävs för att Sverige och det svenska näringslivet åter ska kunna blomstra när det värsta väl är över. Risken är att ökade offentliga utgifter och skatter, pålagor och regleringar, långsiktigt försämrar företagandets villkor och därmed förutsättningarna för jobbskapande och välståndsutveckling.

Kriser utgör i detta avseende både ett hot och en möjlighet. Krisen i början på 1990-talet bidrog till en rad viktiga välståndshöjande reformer, men det finns både tidigare och senare exempel där motsatsen har skett.

Ratios forskning är inriktad på precis dessa frågeställningar, nämligen hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras, med ett särskilt fokus på arbetsmarknad, kompetensutveckling och lönebildning. I likhet med andra har vi för närvarande ställt in samtliga publika seminarier, men vår forskning och idéutveckling fortsätter med oförminskad kraft. Dessutom har vi byggt upp ett betydande vetenskapligt baserat kunskapsunderlag som är fritt tillgängligt via Ratios hemsida.

Här finns inte mindre än 922 publikationer och en mängd inspelade seminarier och intervjuer, på Ratio-tv, med ledande forskare, parter och politiker om frågor med direkt relevans för vad som behöver göras för att stärka svensk konkurrenskraft och skapa fler jobb i växande företag.

I Ratios senaste nyhetsbrev som går att läsa här lyfts ett urval av publikationer och inspelningar, både äldre och nyare, som bland annat visar på betydelsen av en förbättrad kompetensmatchning, en dynamisk arbetsmarknad och en fungerande lönebildning, men också att välståndshöjande reformer är både möjliga och önskvärd. Tag chansen och lyft blicken!

Nils Karlson, vd Ratio och professor Linköpings universitet

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578