Sök

Nya hinder för svensk export

Nyheter
Bengt Söderlund, Export, Företagandets villkor, Handel, Internationell handel, Nationalekonomi, Patrik Tingvall

Formella handelshinder, som tullar och kvoter, utgör idag inte några egentliga hinder för varuhandel, istället har institutionella barriärer så som äganderätter och affärslagstiftning fått ökad betydelse.

Svensk export uppgår till ca 50 procent av vår BNP och når idag länder runt om hela världen. Detta placerar Sverige bland de mest internationaliserade ekonomierna i världen. Att nå utländska
marknader är av avgörande betydelse för vårt välstånd. Export uppstår dock inte spontant, det finns ett flertal hinder att övervinna innan exporten realiseras.

Formella handelshinder, som tullar och kvoter, utgör idag inte några egentliga hinder för varuhandel, istället har institutionella barriärer så som äganderätter och affärslagstiftning fått ökad betydelse.

-Med en allt större asiatisk marknad ser vi att betydelsen av att hantera institutioner som skiljer sig från de nordiska kommer att öka, konstaterar Patrik Tingvall, forskare vid Ratio.

I en ny studie från näringslivets forskningsinstitut Ratio visar docent Patrik Tingvall och Bengt Söderlund att länders institutionella kvalitet har stor betydelse för svensk export.

Institutionella faktorer påverkar inte bara vilka länder företagen väljer att handla med. Även handelsutvecklingen och varaktigheten av handelsströmmarna påverkas. De flesta handelsflöden är mycket kortvariga och avbryts redan efter ett till två år. Endast omkring tio procent överlever mer än åtta år.

Tingvall och Söderlund visar även att betydelsen av institutioner inte är konstant. När företag etablerar en relation med en utländsk partner påbörjas en lärandeprocess. Blir affärsutbytet varaktigt lär man känna både sin handelspartner och de lagar och regler som gäller i mottagarlandet
vilket leder till att betydelsen av de institutionella förhållandena avtar över tiden.

Det står därmed klart att de mekanismer genom vilka institutioner påverkar handeln är komplexa och att institutionell kunskap kan påverka chansen att bevara en handelsrelation. Med ett stagnerande Europa och en ökande asiatisk marknad ser vi att betydelsen av att hantera institutioner som skiljer sig från de nordiska kommer att bli en allt viktigare faktor för svenska exportföretag.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578