Nyström får forskningsanslag från Familjen Kamprads stiftelse


Typ: Aktuellt
2020-03-30

”Från brunmark till business: regionala effekter på brunmarksområden”. För det projektet har Kristina Nyström, forskare vid Ratio och docent vid KTH, tillsammans med Oana Mihaescu, fil dr Handelns forskningsinstitut, beviljats stöd från familjen Kamprads stiftelse.

Projektbeskrivning:

Mark är inte en knapp resurs i Sverige. Ändå änvänds mark inte alltid effektivt. Istället för att använda mark som tidigare används för t.ex. industriell verksamhet bryts ny mark, ibland med stora naturvärden, för att ge plats för nya bostäder och företagande i växande städer. Detta resulterar i en process där stadsområden växer med glesare geografiska områden, vilket resulterar vidare i lägre befolkningstäthet (s.k. urban sprawl).

Brunmarksområden är utvecklad mark som för närvarande inte används. Exempel på när brunmarksområden uppstår är när stora företag lägger ner. Markområden lämnas då outnyttjade. Ibland är orsaken till detta att området är förorenat och behöver saneras. Att utveckla dessa områden kan ha stor potential till nya hållbara lösningar och samtidigt motverka städernas geografiska spridning. Samtidigt kan man undvika att dessa områden påverkar den omgivande miljön negativt och bevara värdefull natur från exploatering.

I detta forskningsprojekt kartlägger vi vilka brunmarksområden (både med och utan föroreningar) som uppkommit på grund av nedläggning av stora företag. Vi studerar också hur dessa brunmarksområden påverkar attraktionskraft och ekonomi i regionen och vilka kostnader innebär det att inte återanvända dessa brunmarksområden. Sist, men inte minst, undersöker vi hur man på ett framgångsrikt sätt kan omvandla brunmarksområden till nya affärsmöjligheter