Uppsatshandledning på Ratio

Ratio söker uppsatsstudenter för flera forskningsprojekt inom exempelvis nationalekonomi, ekonomisk historia och företagsekonomi. Som uppsatsstudent skriver du din kandidat- eller masteruppsats tillsammans med våra seniora forskare.

Att skriva uppsats hos oss är fördelaktigt i flera bemärkelser. Du får unik erfarenhet av att arbeta i en forskningsmiljö under din studietid, vilket är särskilt värdefullt om du har för avsikt att doktorera efter din utbildning. Du ingår i en forskargrupp vilket ger dig tillgång till kontinuerlig handledning. Du får även hjälp att tillägna dig metodologiska färdigheter.

Inom befintliga forskningsprojekt har vi också tillgång till data som gör det möjligt för dig att göra intressanta studier. Faktumet att du skriver din uppsats tillsammans med disputerade forskare säkerställer att ditt arbete håller hög vetenskaplig kvalité och att ditt universitet kan godkänna arbetet.

Vår erfarenhet från tidigare år säger också att studenter som skriver uppsats hos oss trivs bättre med att ingå i en miljö istället för att sitta själva och skriva på egen hand.

Ratio är ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut med tre profilområden:

Företagandets villkor – lagar, regler och värderingar.
Entreprenörskap, marknadsekonomi och tillväxt.
Hur politisk förändring kommer till stånd.

Vår vetenskapliga kompetens – som förenar forskning om politik, marknader och företagande – ger en särskild förmåga att analysera, tolka och förklara samtidens problem och framtidens utmaningar. Det skapar förutsättningar för bättre politiska beslut. Stor vikt läggs vid att föra ut forskningens resultat i samhällsdebatten.

Vi söker dig som är nyfiken på forskning och kvalificerat utredningsarbete. Du kommer skriva din uppsats inom nationalekonomi, statsvetenskap, företagsekonomi, ekonomisk historia, personal och administration eller liknande ämne. Du är social, prestigelös och har en dokumenterat hög arbetskapacitet.

Skicka ansökan till karl.hatt@ratio.se med CV, betygsutdrag, eventuella referenser samt ett brev där du berättar om dig själv och förklarar ditt intresse för Ratios forskning (max en A4-sida). Vi tar emot ansökningar löpande under vårterminen.

Frågor?
Kontakta docent Christian Sandström på christian.sandstrom@ratio.se som är ansvarig för programmet Unga Forskare.

Vi ser fram emot din ansökan!

Tidigare uppsatsstudenter berättar

Anna Horn:

Under höstterminen 2016 skrev jag mitt examensarbete inom ramen för juristprogrammet vid Stockholms universitet. Jag skrev om jurisdiktionsreglerna för den kommande europeiska patentdomstolen. Praktiken innebär att jag har fått arbeta i en forskarmiljö och få professionell handledning i mitt uppsatsarbete. Praktiken på Ratio var utvecklande och gav en inblick i akademiskt arbete.

Joakim Skoog:

Jag skrev under våren 2014 masteruppsats i samarbete med Patrik Gustavsson Tingvall på Ratio. Jag undersökte om de anställdas under- respektive överutbildning påverkar företagets produktivitet. För mig innebar samarbetet enbart fördelar. Dels fick jag en till handledare utöver den ordinarie från mitt lärosäte, dels fick jag träffa och arbeta med Ratios mycket kompetenta forskare, vilket ger ett bredare nätverk. Just mitt specifika samarbete gav utöver en bra handledare även tillgång till en närmast unikt stor databas som möjliggjorde analys med bättre precision.

Jag har tidigare varit forskningsassistent på Ratio, och det var glädjande att kunna fortsätta i den miljön vilket är väl förberedande för en fortsatt forskarkarriär. Nätverket Ratio erbjuder öppnar även för andra möjligheter.

Rasmus Nykvist:

Jag skrev under läsåret 2014/15 masteruppsats med Mirko Ernkvist på Ratio som handledare inom projektet ”The Co-evolution of Technology and Regulation” där jag specifikt undersökte samverkan mellan teknologisk utveckling och andra institutionella faktorer inom och runt stockholms fondbörs under 1980- och 1990- talen.

Ratios tvärvetenskapliga inriktning passade mig perfekt. Kopplingen mellan företagsekonomi och ekonomisk historia i samverkan med ett intresse för hur de fenomen vi studerade har utvecklats i en politisk verklighet, gjorde att den forskning jag blev inkluderad i fick ett teoretiskt såväl som empiriskt djup.
Förutom att vara med i utvecklingen och analysen av en projektspecifik databas, så har jag kunnat använda denna data i intervjuer med många framstående beslutsfattare inom Sveriges finansiella elit. Arbetsmiljön på Ratio har varit över all förväntan med en konfliktfri miljö där alla medarbetare är både glada och målinriktade. Mycket på grund av detta har jag valt att gå vidare och söka forskarutbildningar vilket är något som jag fått en oerhört bra grund för under min tid på Ratio.