Sök

Vanliga frågor

Vad gör Ratio?

Ratio är ett fristående forskningsinstitut vars forskningsfokus är på hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras, med särskild prioritering på arbetsmarknad och lönebildning.

Av de drygt 30 medarbetarna är merparten disputerade forskare i bland annat nationalekonomi, företagsekonomi, statsvetenskap, ekonomisk historia och sociologi. Därtill finns doktorander, forskningsassistenter samt en stab som arbetar med kommunikation och administration. Många av forskarna är även knutna till universitet och högskolor.

Ratio leder ett antal större forskningsprogram och projekt, med stöd från en rad olika finansiärer, där vi samarbetar med andra forskare i Sverige och internationellt. Ratios forskare deltar även i projekt med andra universitet och högskolor som huvudmän samt handleder doktorander och studenter.

Vår verksamhetsidé är att utveckla ny kunskap – idéer, perspektiv och resultat – av hög kvalitet och med stor relevans för det svenska näringslivet genom tvärvetenskaplig forskning och tydlig aktörsförankring. Vi ska även vara en viktig mötesplats för beslutsfattare och akademiker, liksom ett kunskapsnav.

Vad forskar Ratio om?

Vi forskar om hur företagandet villkor kan utvecklas och förbättras, med ett särskilt fokus på arbetsmarknad och lönebildning.

Fokus ligger på tvärvetenskaplig forskning om svensk ekonomi och politik, med en tydlig internationell koppling. Vi forskar inom områden som är viktiga för samhällsutvecklingen och där aktuell forskning saknas eller är otillräcklig.

Vad vill Ratio uppnå långsiktigt?

Ratios mål är att långsiktigt bidra till att kunskaperna i Sverige om företagandets villkor utvecklas och förbättras.

Ratios vision är att vara bäst i Sverige på att förena vetenskaplig kvalitet, relevans och genomslag inom forskning om företagandets villkor.

Vilka står bakom Ratio?

Ratio är en ideell förening med företag, organisationer och enskilda personer som medlemmar. Föreningen är partipolitiskt obunden.

När och varför grundades Ratio?

Ratio startades i april 2002 på initiativ av Näringslivets Fond. I april 2004 fick Ratio ny juridisk form genom att den ideella föreningen Näringslivets Fond, som startades redan 1940, bytte stadgar och namn till Ratio.

Ratio har en unik profil som fristående forskningsinstitut. Vi forskar inom områden som är viktiga för samhällsutvecklingen och där aktuell forskning saknas eller är otillräcklig.

Den vetenskapliga kompetensen – som förenar forskning om politik, marknader och företagande – ger en särskild förmåga att analysera, tolka och förklara samtidens problem och framtidens utmaningar. Det skapar förutsättningar för bättre politiska beslut. Stor vikt läggs vid att föra ut forskningens resultat i samhällsdebatten.

Hur finansieras Ratio?

Ekonomiskt stöd och avgifter från medlemmarna är av stor betydelse för vår verksamhet. Svenskt Näringsliv stöder Ratios infrastruktur.

Våra forskningsprojekt har bland annat finansierats av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, Svenskt Näringsliv, Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser, Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse, KK-Stiftelsen, Konkurrensverket, EU:s Sjunde ramprogram, Riksbankens Jubileumsfond,Vetenskapsrådet, Vinnova, Jan Wallander och Tom Hedelius stiftelse, Tore Browaldhs stiftelse, Liberty Fund, Marcus Wallenbergs stiftelse och Earhart Foundation.

Bland finansiärer till avslutade projekt finns bl a Föreningssparbanks-stiftelsen Alfa, CeFEO och Sveriges kommuner och regioner.

Hur jobbar Ratio?

Kvalitet, relevans och kunskapsspridning är nyckelkriterier för Ratios verksamhet.

Ratio leder ett antal större forskningsprogram och fristående projekt i Sverige och utomlands. Vi samarbetar med ett flertal institutioner. Ratios forskare deltar även i projekt med andra universitet och högskolor som huvudmän samt handleder doktorander och studenter.

Vi arrangerar öppna seminarier, konferenser, internationella samarbeten och andra externa aktiviteter. Ratio har en nätverksorganisation med en kärna av heltidsanställda. Ratio erbjuder en miljö där unga, begåvade forskare kommer i kontakt med frågeställningar och perspektiv som är relevanta för Sveriges utveckling.

Ratio lägger stor vikt vid spridningen av den kunskap som genereras. Våra forskningsresultat får stor spridning i form av artiklar i vetenskapliga tidskrifter, working papers, monografier och antologier, samt som debattartiklar. Till publikationsarkivet

Vad är RCYSS?

RCYSS är en förkortning för ”The Ratio Colloquium for Young Social Scientists” och är en årligt återkommande vetenskaplig konferens som arrangeras av Ratio. Temat varierar från år till år, men är alltid tvärvetenskapligt. Bland tidigare ämnen finns exempelvis ”Policy for innovative entrepreneurship”, ”Organizing for Digitalization” och ”Institutional change and renewal in mature economies”.

Hur säkras kvalitet och relevans i verksamheten?

De vetenskapliga kvalitetskraven är entydiga. Forskarnas resultat publiceras i internationella vetenskapliga tidskrifter med hög kvalitet och gott renommé. Forskningen är problemorienterad och empirisk, baserad på metoder och teorier från såväl nationalekonomi, ekonomisk historia, industriell ekonomi som företagsekonomi, juridik, statsvetenskap och sociologi. Ratio har bred tvärvetenskaplig publicering och starka internationella nätverk och samarbeten.

Ratios forskning fokuserar på ämnen som har stor betydelse för Sveriges framtid. Ratio har utvecklat ett arbetssätt där olika intressenter involveras i en process där kunskapsinhämtning och erfarenhetsutbyte integreras vid utformningen av hypoteser och slutsatser. Genom att arbeta aktörsnära kan vi fånga upp angelägna och relevanta problemområden som behöver utforskas för att driva på utvecklingen av ändamålsenliga villkor för företag och näringsliv i Sverige.

Hur arbetar Ratio med kunskapsspridning?

De vetenskapliga kvalitetskraven är entydiga. Forskarnas resultat publiceras i internationella vetenskapliga tidskrifter med hög kvalitet och gott renommé. Forskningen är problemorienterad och empirisk, baserad på metoder och teorier från såväl nationalekonomi, ekonomisk historia, industriell ekonomi som företagsekonomi, juridik, statsvetenskap och sociologi. Ratio har bred tvärvetenskaplig publicering och starka internationella nätverk och samarbeten.

Ratios forskning fokuserar på ämnen som har stor betydelse för Sveriges framtid. Ratio har utvecklat ett arbetssätt där olika intressenter involveras i en process där kunskapsinhämtning och erfarenhetsutbyte integreras vid utformningen av hypoteser och slutsatser. Genom att arbeta aktörsnära kan vi fånga upp angelägna och relevanta problemområden som behöver utforskas för att driva på utvecklingen av ändamålsenliga villkor för företag och näringsliv i Sverige.

Vad kostar det att bli medlem?

Du kan bli medlem antingen som enskild person eller i företagets namn. Årsavgiften har följande nivåer:

– enskilda personer 500 kr
– företag med upp till 20 anställda 1 000 kr
– företag med 20 till 100 anställda 2 500 kr
– företag med 100 till 200 anställda 10 000 kr
– företag med fler än 200 anställda 20 000 kr
– organisationer 30 000 kr

För företag utgör halva avgiften serviceavgift (momspliktig).

Som medlem i Ratio stöder du forskning med avgörande betydelse för Sveriges utveckling. Se mer under Medlemskap.

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578