Veckans Ratio

Veckans Ratio ger nya perspektiv och kunskaper baserade på vår forskning, inte sällan med relevans för dagsaktuella frågor. Genom kortfattade och lättlästa texter av Ratios forskare bidrar Veckans Ratio med ökad rationalitet och förnuft i samhällsdebatten. Texterna uttrycker inte Ratios åsikt utan bygger på de enskilda forskarnas akademiska kunskaper och slutsatser. I slutet av varje bidrag finns länkar som leder till relevanta källor.

Vad driver anställdas nyföretagande i samband med uppköp och fusioner?

När företag köps upp eller slås samman med andra företag, skapas inte sällan nya företag av före detta medarbetare. Är det den nya arbetsmiljön med osäkerhet och risk för konflikter som lockar anställda att istället starta eget? Eller är det nya möjligheter på marknaden?

Det här undersöker Monia Lougui och Anders Broström i artikeln ”New firm formation in the wake of mergers and acquisitions: An exploration of push and pull factors”. De visar att den viktigaste förklaringen till de anställdas nyföretagande är de nya affärsmöjligheter som skapas. Vid sammanslagningar överger ibland företag överger vissa affärssegment, för anställda skapas då ett tillfälle att ta över det övergivna marknadssegmentet.
📍 Läs deras forskning i korthet här.

Visste du att vi befinner oss i en industriell revolution som medför nya kunskapskrav för oss alla?

Uppfinningen av bland annat ångmaskinen och verktygsmaskiner inledde den industriella revolutionen runt sekelskiftet 1700/1800-talet. I dag befinner vi oss i en jämförbar teknologisk omvälvning. Istället för mekaniska maskiner som tar över mänskligt arbete, innebär AI att maskiner gradvis tar över alltmer komplext och kunskapsbaserat arbete. Detta leder till omfattande förändringar både i organisationer och samhället i stort, något som jag utforskar i min nyligen försvarade avhandling vid Universitetet i Genève. I tre studier undersöker jag hur människan samverkar med teknologin, hur vårt agerande påverkas och vad som avgör huruvida AI utgör en möjlighet eller risk när vi fattar beslut. Jag finner både positiva och negativa utfall, och att det är direkt avgörande att människan är i centrum när vi interagerar med AI. Samtidigt medför detta utmaningar i form av nya roller och kunskapskrav för oss människor. Vårt agerande avgör huruvida dagens AI-revolution är av godo och kommer samhället till nytta eller inte.

➡️ Läs mer om Sebastian och hans forskning här: https://ratio.se/medarbetare/sebastian-krakowski/

Visste du att gig-ekonomin fyller en viktig funktion för många migranter?

I en nyligen publicerad studie har jag tillsammans med Andrea Geissinger och Monia Lougui intervjuat 34 matkurirer som kör ut restaurangmat i Stockholm. Vi ville veta varför de jobbar som matkurirer, vad de anser är bra och dåligt med jobbet och hur de ser på sin framtid. Studien visar att matkurirsjobbet är en viktig inkomstkälla för intervjupersonerna. I stor utsträckning är de nämligen högutbildade migranter från asiatiska länder som inte lyckas få jobb på den vanliga arbetsmarknaden. Men jobbet fyller flera funktioner enligt intervjupersonerna: Det ger motion, lokalkännedom och känns meningsfullt. Slutsatsen vi drar är att gig-ekonomins funktion som just en flexibel och heterogen del av arbetsmarknaden borde bevaras för att vara ett värdefullt komplement på den svenska arbetsmarknaden.

➡️ Du hittar studien här.

Visste du att Ratio varje sommar tar emot forskningsassistenter?

Den här sommaren har 13 unga samhällsvetare arbetat tillsammans med disputerade forskare i några av Ratios forskningsprojekt. Arbetsuppgifterna har varierat, i år har de studerat alltifrån kollektivavtal till utsläpp och sjukvård. Metodmässigt har de använt såväl kvantitativ dataanalys som kvalitativa intervjuer. Det är en kreativ och kvalificerad miljö, med stora möjligheter att utvecklas och lära sig mer om forskning.

Det är för nionde året i rad som Ratio anställt sommarassistenter. Efter en sommar på Ratio har flera fortsatt att arbeta i något av våra forskningsprojekt. Vissa har återgått till studierna medan andra har fått doktorandanställningar eller påbörjat sin karriär i yrkeslivet.

➡️ Läs mer om att vara sommarassistent här: http://ratio.se/om-oss/unga-forskare/sommarjobb-pa-ratio/

Visste du att klagomålen på gymnasieskolor minskar när konkurrensen ökar?

Skolors arbetsmiljö har varit omdiskuterad de senaste åren, men forskning om arbetsmiljö i svenskt skolväsende som helhet har lyst med sin frånvaro. I en ny artikel analyserar vi rapporterade arbetsmiljöproblem, våldsincidenter och klagomål bland samtliga svenska grund- och gymnasieskolor sedan 1999. Vi finner att högstadieskolor med socioekonomiskt svagare elever som mer sällan pendlar långa sträckor till skolan, ofta har utmaningar i arbetsmiljön. Så är inte fallet bland gymnasieskolor med större upptagningsområden för elever. Vi finner också att föräldrars och lärares klagomål på gymnasieskolor har minskat med i genomsnitt 20 procent bland de kommuner som möjliggjort konkurrens bland skolor att välja mellan sedan år 2000.
➡️ Läs vårt working paper här: https://ratio.se/…/working-paper-no-330-work-environment-an…/

Visste du att LAS bidrar till en oförlåtande arbetsmarknad?

I studien ”Anställningsskyddets avsedda och oavsedda konsekvenser” har Linda Weidenstedt, Georgios Sideras och jag intervjuat 12 företagsledare om deras erfarenheter kring Lagen om anställningsskydd. Resultaten visar att företagsledarna principiellt är eniga om att ett bra anställningsskydd behövs, men upplever också att lagen inte fungerar i praktiken. De menar att dagens lagstiftning bland annat gör det dyrt att värna kompetensen vid neddragningar och att det i princip är ogenomförbart att avsluta anställningar av personliga skäl. Detta riskerar att inte bara leda till arbetsmiljöproblem för övriga anställda, utan också till en oförlåtande arbetsmarknad: De som sagts upp av personliga skäl riskerar bli stigmatiserade och få problem med att hitta ett nytt jobb på grund av det.
➡️ Läs min rapport här: https://ratio.se/…/anstallningsskyddets-avsedda-och-oavsedd…/
Läs även andra relevanta studier här: https://ratio.se/stern-stort-reformbehov-av-las/

Visste du att Sverige tidigare hade konfiskatoriska skatter?

Under en stor del av perioden 1970–2002 innebar de totala
skatteeffekterna att det var olönsamt att äga, driva och ärva företag. Vid generationsskiften var skatteeffekterna under en tid rentav av konfiskatorisk karaktär (Du Rietz & Johansson 2003). Skattesystemets negativa effekter på lönsamheten är en viktig förklaring till bristen på nya, små och snabbt växande företag och därmed till den låga ekonomiska tillväxten i Sverige 1970–1990. Att Sverige till slut fick ordning på tillväxt och jobbskapande beror i hög grad på de strukturella reformer och skattesänkningar som genomfördes efter 90-talskrisen.

Ska Sverige klara av att återhämta sig efter den nuvarande krisen behövs precis som på 1990-talet reformer som stärker företagandets villkor och marknadsekonomin. Svaret på dagens kris finns alltså inte i ökad statlig styrning, höjda skatter, reglerade finansmarknader eller stängda gränser. Den typen av åtgärder vore tvärtom en katastrof för näringslivet och välståndet.

➡️ Läs mer här https://www.ekonomiskasamfundet.fi/wp-content/uploads/2018/08/est_203.pdf

Visste du att Adam Smith inspirerade motståndare mot slaveri?

De senaste 35 åren har intresset ökat för Adam Smiths ”Teori om de moraliska känslorna” (1759). Smith ansåg själv att den var överlägsen hans klassiska skrift ”Nationernas välstånd” och reviderade och förfinade den förra under hela sitt liv. Boken är mångfacetterad och mystisk och kräver en del av sin läsare. Bland annat innehåller boken två korta meningar som kritiserar slavhandel. Men de två meningarna kom att få stort inflytande på tidig litteratur mot slaveri. De två meningarna hjälper oss att förstå Smiths hållning gentemot slaveri och i min artikel i The Independent Review visar jag att de också bidrar till vår förståelse för hur hans två stora verk hänger samman.

Läs min artikel här: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3337961

 Visste du att digitaliseringen även påverkar akademin och forskarens vardag?

I en artikel som nyligen accepterats för publicering visar Ratio-forskarna Christian Sandström, Klas Eriksson och Rasmus Nykvist tillsammans med Christofer Laurell från Handelshögskolan i Stockholm hur digitaliseringen kan påverka samhällsvetenskapen. Med hjälp av illustrationer från såväl digitaliserade arkiv som systematisk insamling av data i sociala medier argumenterar forskarna att digitaliseringen medför betydande produktivitetsförbättringar för forskare. Detta möjliggör i sin tur att generaliserbarhet i högre utsträckning kan kombineras med den detaljrikedom som ofta präglar fallstudier. Forskarna argumenterar därför att ämnen som ekonomisk historia och företagsekonomi kan komma att närma sig varandra i framtiden, samtidigt pekar de också på att akademin behöver förnya sina kompetenser för att realisera den potential som digitaliseringen medför.

Med hjälp av nya digitala metoder och arkiv, även kallat ”big data”, har jag tillsammans med Christian Sandström, Andrea Geissinger, Rasmus Nykvist och Christofer Laurell tagit fram ny och omfattande kunskap om de senaste decenniernas institutionella omvandling och dess koppling till städer.

Länk till artikel: 

http://disruptiveinnovation.se/wp-content/uploads/3dprintingsandstrom.pdf 

Visste du att städers betydelse för institutionell omvandling har växt under digitaliseringen av samhället?

Det är tvärtemot vad många förutspådde. Institutionellt entreprenörskap, d.v.s. försök att förändra regelverket, är ofta viktigt för att ny teknik ska kunna påverka marknader. Genom att tillhandahålla en mångfald av ekonomiska, teknologiska och institutionella aktörer på en geografiskt liten yta, bidrar städer förmodligen till att göra institutionellt och digitalt entreprenörskap framgångsrikt. Det sker bland annat eftersom transaktionskostnader minskar. Marknaden för den digitala delningsekonomin och det institutionella entreprenörskapet har också visat sig vara påfallande lokal.

Med hjälp av nya digitala metoder och arkiv, även kallat ”big data”, har jag tillsammans med Christian Sandström, Andrea Geissinger, Rasmus Nykvist och Christofer Laurell tagit fram ny och omfattande kunskap om de senaste decenniernas institutionella omvandling och dess koppling till städer.

Läs artikeln här: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162517316992

Visste du att man kan höja sin lön genom att först starta eget?

Valet att starta och driva eget företag drivs inte enbart av nya upptäckter och outnyttjade möjligheter. För personer med en svag position på arbetsmarknaden kan valet istället vara en nödvändighet. Nödvändighetsentreprenörskap kännetecknas som en tillfällig sysselsättning utan större tillväxtambitioner, vilket innebär att en nödvändighetsföretagare gärna återvänder till arbetsmarknaden på jakt efter ny anställning. I min artikel studerar jag hur den tillfälliga erfarenheten från egenföretagande värderas på arbetsmarknaden. Resultatet visar att individerna får en relativt bättre karriärutveckling och att nödvändighetsentreprenörskap medför en lönepremie när individerna återvänder till fast anställning.

Läs mer här: https://ideas.repec.org/p/hhs/cesisp/0484.html

Visste du att priset på koldioxidinfångning har potential att falla snabbt? 

Koldioxidinfångning är dyrt i dag, men kan genom teknikutveckling bli billigt i framtiden. Kostnaden för andra miljörelaterade, viktiga tekniker har under en knapp tioårsperiod minskat kraftigt. Exempelvis har kostnaden för litium-jon-batterier, solceller och vindkraft minskat med 21 procent per år för de två förstnämnda och 12 procent per år för vindkraft 

En motsvarande takt för kostnadsminskning av koldioxidinfångning från luften skulle snabbt skapa möjligheter för koldioxiduppfångning till överkomligt pris. Tekniken skulle därmed kostnadseffektivt kunna bidra till att begränsa klimatförändringar. I Marcus Lindeberg GoñisMartin Korpis och min senaste skrift räknar vi på scenarier för prisminskningar.  

Läs mer här: https://ratio.se/app/uploads/2019/08/koldioxidinfangning-direkt-ur-luften.pdf 

Visste du att de mest lovande startup-företagen ofta inte verkar ha nytta av inkubatortjänster?

Det diskuteras mycket kring hur man bäst kan utforma företagsinkubatorer för att få fram fler framgångsrika startups. I en nyligen publicerad artikel finner vi dock att ett av de största problemen för företagsinkubatorer idag är bristen på lovande startups som söker sig till dem. Detta trots den ihållande ”boomen” i nya framgångsrika startups. Många inkubatorer söker därför differentiera sina erbjudanden till specifika branscher eller nischer, eller ompositionerar sig som ”acceleratorer”. Men grundproblemet kvarstår: inkubatortjänster verkar ofta inte vara av intresse för de mest lovande startup-företagen.

Läs Karl Wennbergs artikel här: https://www.sciencedirect.com/…/artic…/pii/S0040162519300733

Visste du att det kan vara både himmel och helvete att jobba i ett nystartat företag?

Eftersom sannolikheten att företaget läggs ner är hög kan det innebära stor osäkerhet för de anställda. Dessutom hävdar vissa studier att nya företag erbjuder sämre villkor vad gäller exempelvis lön och arbetstider. I min litteraturöversikt om arbetsvillkor för anställda i nystartade företag kunde jag dra följande slutsatser: De studier som tar hänsyn till att nya företag i högre utsträckning anställer personer med en svagare position på arbetsmarknaden visar på mindre löneskillnader mellan nya och etablerade företag. Några studier finner rentav högre löner i nya företag.

Å andra sidan pekar ett mer långsiktigt perspektiv på en negativ löneutveckling. Forskning visar även att anställda i nystartade företag är mer benägna att själva bli entreprenörer, och att ett jobb i ett nytt företag kan fungera som språngbräda till andra mer stabila jobb för de som har en svagare position på arbetsmarknaden.

Läs min artikel här https://link.springer.com/article/10.1007/s11187-019-00276-0

Visste du att ca en tredjedel av alla riskkapitalinvesteringar i Europa görs av statligt kontrollerade organ? I Sverige är den siffran något lägre, dock utgör det statliga riskkapitalet en central del av den aktiva näringspolitiken.

För många nya och innovativa företag kan det vara svårt att beviljas traditionella banklån eller nyttja privat riskkapital på grund av hög osäkerhet. Därför finns det utrymme för statliga initiativ.

I en nyligen publicerad studie undersöker vi hur riskkapital påverkar tillväxten av statligt stötta företag jämfört med företag som istället får privat riskkapital.

Resultaten visar att båda typerna av investeringar har lett till positiva försäljningssiffror ca 2-3 år efter investeringstillfället. Däremot ser vi inga sysselsättningseffekter. Tittar vi på vilka typer av företag som får investeringar, tycks statliga aktörer vara mer benägna att fortsätta investera i företag som inte växer.

Visste du att Adam Smith kan inspirera dig att göra bättre ifrån dig på jobbet?

Adam Smith skrev boken The theory of moral sentiments år 1759, när den moderna världen knappt ens hade kommit igång. Trots det har Smiths betoning av etisk opartiskhet och universalitet fortsatt relevans för det moderna samhällets moraliska utmaningar, inte minst vad gäller arbete och anställning. Smith inspirerar individen att skapa en användbar och tillfredställande plats för sig själv i samhället. Nyckeln till skapandet är att bidra med kompetens, och den viktigaste kompetensen är sympati. Individen behöver sympati-kompetens för att finna en plats i livet för att arbeta och bidra, liksom för att finna sitt eget liv tillfredsställande.

Läs min artikel här https://www.nationalekonomi.se/…/default/files/…/47-5-dk.pdf

Visste du att konkurrens om medlemmar kan öka folkrörelsers medlemsantal?

I min forskning om nykterhetsrörelsen, som tidigt splittrades upp i olika grenar, analyserar jag effekten av intern konkurrens. Olika teorier har olika prediktioner om vad intern konkurrens har för inverkan på medlemsutvecklingen för en social rörelse. Resultatet i min studie visar att den interna splittringen ökade deltagandet i rörelsen.

Resultatet är i linje med prediktioner hämtade från teorin om rationella val. Teorin antar att konkurrens mellan organisationer tvingar dem att differentiera sig från konkurrenter. Differentieringen leder till en ökad matchning mellan individers preferenser vilket gör att fler ansluter sig.

Framgång kan alltså växa trots söndring internt. Resultatet tål att tänka på i tider av fackligt medlemsras.

Läs mer här http://du.diva-portal.org/…/get/diva2:1130530/FULLTEXT01.pdf

Visste du att företagens användning av immaterialrätt har ökat under den digitala eran?

I en ny rapport har jag tillsammans med Bengt Domeij och Martin Björklund undersökt den svenska dataspelsindustrin. Där dominerar digital distribution och immaterialrätt, i synnerhet upphovsrätt och varumärken, är viktiga för att skydda spelutvecklingen. Våra resultat visar en tydlig ökning i antalet ansökningar av immaterialrätter såsom varumärkesregistreringar. Detta trots att den ökande interaktiviteten mellan producenter och konsumenter i de digitala spelen har minskat vikten av immaterialrätt som skyddsfunktion. I den digitala eran är det viktigt att sticka ut från den exponentiellt växande digitala produktmassorna, med andra ord har signaleringsfunktionen av immaterialrätten, gentemot konkurrenter, blivit mer betydelsefull i dag.

Visste du att politiker ibland arbetar för mer konkurrens? Men vad får dem att ta det steget?

I ett större forskningsprojekt har jag tillsammans med andra Ratio-forskare kartlagt under vilka förutsättningar politiker agerar för mer konkurrens. Med tillgång till unika, digitala arkiv om telekom- och finansmarknadernas avregleringar under 80-talet visar vi att förekomsten av nya aktörer spelade en nyckelroll. Inom telekom fanns det dessutom ett stort och utbrett missnöje med Televerkets monopol, vilket gjorde det politiskt kostsamt för myndigheter och riksdag att tillmötesgå monopolet.

Läs min artikel här https://www.sciencedirect.com/…/artic…/pii/S0040162518309405

Visste du att en av ganska få olikheter mellan Sverige och Danmark avseende arbetsmarknadsregler gäller strejkrätten?

Skillnaden är att Danmark har en proportionalitetsprincip medan Sverige saknar en sådan. Proportionalitetsprincipen avgör om en stridsåtgärd är lovlig eller inte. I Danmarks fall görs bedömningen utifrån om målet eller syftet med konflikten är rimligt, men också om medlen som används är balanserade. Det innebär att fackliga organisationer – och dess motparter – alltid måste fundera en extra gång innan de tar till stridsmedel. Regler av denna typ finns i flertalet europeiska länder och innebär ett slags överdriftsförbud för att hindra överutnyttjande.

Behövs en sådan princip? Ett argument för är att det hindrar oönskat beteende som kan störa balansen mellan partsintressena. Ett motargument är att självreglering skapar ett bättre ansvarstagande bland parterna. Empiriskt vet vi att det stora flertalet organisationer tycks använda konfliktvapnet sunt och balanserat. Men några få gör inte det, utan förstör för övriga aktörer. Frågan är således komplex och forskningen ger här knappast några entydiga svar.

Läs min rapport här: https://ratio.se/publikationer/den-danska-konfliktrattens-proportionalitetsprincip/

Visste du att de flesta i Sverige har det ekonomiskt bättre än vad deras föräldrar hade?

Under efterkrigstiden har vi vant oss vid att varje generation får det bättre än den före oss – och det stämmer fortfarande. Tillsammans med Martin Korpi och Karl Wennberg visar jag att nästan 80 procent av svenskar födda 1980 har högre arbetsinkomst än vad föräldragenerationen hade vid samma ålder. Det är en ökning jämfört med de födda 1970. Den främsta anledningen till ökningen har varit den starka reallöneutvecklingen sedan industriavtalet skrevs år 1997.

Dessutom innebär de relativt låga inkomstskillnaderna i Sverige att reallöneökningarna får större effekt på andelen som tjänar mer än sina föräldrar. Förklaringen är att löneskillnaden mellan hög- och lågbetalda yrken är låg: För att någon med ett lågbetalt yrke, vars föräldrar har haft ett högbetalt yrke, ska kunna tjäna mer än föräldragenerationen krävs det mindre tillväxt än om löneskillnaden mellan hög- och lågbetalda yrken är hög.

Läs mer i vårt Working Paper här https://ratio.se/…/ratio-working-paper-no-325-the-american-…/

Visste du att man vet väldigt lite om hur delningsekonomins utveckling ser ut i olika sektorer?

Eftersom huvuddelen av litteraturen om delningsekonomin främst har handlat om Uber och Airbnb, finns det förhållandevis lite kunskap om andra sektorer än just transport och boende. Tillsammans med Christofer Laurell och Christian Sandström har jag därför kartlagt i vilka andra delar av ekonomin som delningsekonomin upplevs kunna ta fart. Genom att använda data från sociala och traditionella medier i Sverige identifierar vi 17 sektorer och 47 undersektorer där totalt 165 unika aktörer kan räknas till att verka inom delningsekonomin. Detta inkluderar sektorer som on-demand-tjänster, mode och kläder, samt matleverans. Våra resultat pekar alltså på att delningsekonomin växer i omfattning och i olika sektorer. Vilka konsekvenser detta medför för företag utvecklar vi också i artikeln.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162517306212

Visste du att de stora skivbolagen har tjänat snarare än förlorat på musikindustrins digitalisering?

Från att initialt ha utmanats av plattformar som Napster och Pirate Bay, har digitaliseringen nu lett de stora skivbolagen till att ha mer kontroll, större intäkter och lägre risk. Hur kommer det sig? Skivbolagen har mycket av sina intäkter från befintliga kataloger (musikrättigheterna) och genom ett antal förvärv i branschen har tre stora aktörer skapats. En plattform som Spotify blir därmed beroende av att ha samtliga tre parters kataloger. Genom att skivbolagen bygger spellistor styr de tydligare än tidigare vilken musik som når dig som lyssnar, och kostnaden för skivproduktion – liksom risken att producera skivor som inte säljer – har i stort sett försvunnit.

I en forskningsartikel tillsammans med Johan Kask, Örebro universitet, skriver jag om varför skivbolagen har överlevt digitaliseringen.

https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/EJM-11-2017-0841

 

Visste du att Professor Mary O’Sullivan från University of Geneva håller i årets Eli F. Heckscher-föreläsning?

O´Sullivans senaste artikel ”The Intelligent Woman’s Guide to Capitalism” har fått namnge årets Eli F. Heckscher föreläsning som Ratio anordnar i samarbete med Handelshögskolan. Mary O’Sullivan, professor i ekonomisk historia vid University of Geneva, argumenterar i artikeln att ekonomisk-historisk forskning borde fokusera på att ställa andra frågor. Hon nämner exempelvis vikten av att utreda hur vinst beter sig i kapitalistiska system: Hur ser relationen ut mellan vinst och kapital och dess påverkan på kapitalismens utveckling genom tiden? Genom att gå till botten med frågor som till synes är besvarade  menar O’Sullivan att vi kan nå en djupare förståelse av, exempelvis, kapitalismens utveckling.

 

Föreläsningen hålls den 26:e september kl 17.15-18.15 på Handelshögskolan i Stockholm. Du är varmt välkommen.

Visste du att empowerment är en ledarskaps- och managementteknik som fick sin inspiration från det som ofta kallas för ”Scandinavian” eller ”Swedish management”?

Empowerment fokuserar på delat ansvar, medbestämmande och autonomi. I centrum står att arbetet ska kännas meningsfullt, att medarbetaren ska ha rätt kompetens och uppleva att denna kan göra skillnad inom organisationen. Forskning visar att empowerment ofta bidrar till nöjda, lojala och duktiga medarbetare. Att skapa platta hierarkier och att dela makt med andra kan dock vara svårt för chefer. Likaså kan man inte utgå ifrån att alla medarbetare alltid är villiga att ta på sig mer ansvar. I min forskning undersöker jag vad empowerment betyder utifrån ett sociologiskt perspektiv, hur kommunikation kring empowerment kan påverka dess utfall, samt hur anställdas levnadsförhållanden påverkar deras önskan om empowerment på jobbet.

Läs mer om min empowerment forskning här:
https://journals.sagepub.com/d…/pdf/10.1177/2378023116672869

https://ratio.se/…/lw_investigating_different_empowerment_or…

https://ratio.se/…/2017/12/lw_it_takes_two_to_empower_300.pdf

Nr 36: Visste du att det inte räcker att bara rekrytera kompetens?

Visste du att små och medelstora företag (SMF) som rekryterar specialister blir mer produktiva om de redan har en relativt hög kunskapsnivå i företaget?

Detta gäller också för företag som är ”sämst i klassen”, i form av produktivitet i sin bransch. I en ny studie undersöker Magnus Lodefalk och Aili Tang om rekryteringen av chefer och specialister gör SMF mer produktiva. Med hjälp av data för alla svenska SMF och statistiska metoder finner de att kapaciteten i det rekryterande företaget är viktigt. Det räcker inte att rekrytera kompetens, den mottagande miljön har betydelse.

Läs mer om här.

Nr 35: Visste du att Ratio årligen arrangerar en vetenskaplig konferens?

I denna vecka har Ratio arrangerat en tvärvetenskaplig konferens på temat ”Institutional change and renewal in mature economies”. 17 unga forskare från bland annat USA, Spanien, Tjeckien och Finland och en rad olika samhällsvetenskapliga discipliner har under två dagar presenterat och diskuterat ny forskning om förändring i mogna ekonomier. Konferensen, The Ratio Colloquium for Young Social Scientists (RCYSS), arrangeras årligen. Utöver sedvanliga sessioner där de unga forskarna diskuterar sina vetenskapliga papper, bjöd årets upplaga även på två stycken keynote-föreläsningar av Robin Gustafsson, Aalto University samt Sameeksha Desai, Kauffmann Foundation.

Läs mer om konferensens tema här.

Nr 34: Visste du att Ratio i år besöker Almedalsveckan för 11:e gången?

I Ratios uppdrag ligger att förena vetenskaplig kvalitet med relevans och genomslag. Det läggs därför stor vikt vid att sprida institutets forskningsresultat, varför det regelbundet arrangeras öppna seminarier. Vanligtvis äger seminarierna rum i Ratios lokaler i Stockholm, men under Almedalsveckan flyttar seminarieverksamheten till Visby.

I år besöker Ratio Almedalen för 11:e gången. Under årets vecka är ”Statskonst för en ny tid” Ratios övergripande tema. Våra forskare presenterar forskningsresultat – företagare, parter och politiker diskuterar forskningens implikationer. Ratio arrangerar två egna seminarier och våra forskare återfinns även på andras scener.

Läs mer om Ratios Almedalsvecka år 2019 här

Nr 33:Visste du att det finns stora skillnader i lönebildningen för arbetare och tjänstemän? Medlingsinstitutet uppdaterar årligen hur kollektivavtalen reglerar lönebildning på svensk arbetsmarknad. De noterar att tjänstemännen går mot sifferlösa kollektivavtal. Sådana avtal bestäms både löneutrymme som fördelning på lokal nivå och ger därmed större möjlighet att förhandla om lönerna på arbetsplatsen. Inte ett enda av arbetar-/LO-avtalen är sifferlösa. Många LO-fack är även emot lokala avtal. Det vanliga sättet för arbetare att få löneförhöjning är genom generella påslag, lika för alla, med en mindre pott som fördelas på arbetsplatsen.

Läs mer om lönebildning i Medlingsinstitutets dokument om de sju avtalskonstruktionerna och i boken Lönebildning i verkligheten.

Nr 32: Visste du att Ratio erbjuder betald forskarpraktik under sommaren? Under sex veckor ges unga samhällsvetare möjlighet att arbeta tillsammans med seniora forskare. Det är en kreativ och kvalificerad miljö, med stora möjligheter att utvecklas och lära sig mer om forskning.

Efter en sommar på Ratio har flera assistenter fortsatt att arbeta i något av våra forskningsprojekt. Vissa har återgått till studierna medan andra har fått doktorandanställningar eller påbörjat sin karriär i yrkeslivet.

Läs mer om att vara sommarassistent här

Läs mer om årets praktikanter här

Nr 31:Visste du att 21 000 personer från länder utanför EU fick arbetstillstånd i Sverige 2018? En tredjedel av dem var IT-arkitekter och civilingenjörer från främst Indien. 80 procent av de svenska IT-företagen har i dag stor brist på arbetskraft och behöver fler kvalificerade arbetskraftsinvandrare för att kunna fortsätta att växa. Jag har kartlagt arbetskraftsinvandrarnas betydelse för olika svenska branscher och tagit fram förslag på att underlätta arbetskraftsinvandring.

Läs mer i rapporten Arbetskraftsinvandring – vägar framåt

Nr 30: Visste du att skatter och bidrag påverkar viljan att arbeta? John Norell och jag har gjort en genomgång om vad forskningen säger händer med sysselsättningen när skatterna eller bidragen sänks så att skillnaden mellan arbete och bidrag ökar. Av ett trettiotal studier på området fann en stor majoritet att fler jobbar om det blir mer lönsamt. Läs mer i vårt working paper ”Taxes, benefits and labour force participation: A survey of the quasi-experimental literature

Nr 29: Visste du att det är möjligt att bli entreprenör med bara en dollar i startkapital? Att institutioner och infrastruktur är betydelsefullt för entreprenörskap visar forskningen tydligt. Det visade sig mycket konkret när jag i början av maj träffade entreprenörer i Tanzania i samband med en workshop vid Sokoine University of Agriculture, i Morogoro, Tanzania. Exempelvis genomfördes delar av workshopen utan elektricitet.

En stor del av entreprenörskapet i Tanzania sker i brist på annan sysselsättning, också kallat nödvändighetsbaserat entreprenörskap.  Men under workshopen träffade vi bland annat även en IT-entreprenör som startade sin entreprenöriella resa med endast en dollar på fickan.

Workshopen ingick i det EU-finansierade projektet ”Enhancing Entrepreneurship, Innovation and Sustainability in Higher Education in Africa”. Som en del av projektet har lärare i entreprenörskap och innovation från fem afrikanska universitet från Ghana och Tanzania deltagit i workshops i Stockholm och Köpenhamn. I den uppföljande workshopen på deltagarnas hemuniversitet spred lärarna kunskapen vidare till sina kollegor som förhoppningsvis kan bidra till att fler studenter blir inspirerade till entreprenörskap.

För mer information om projektet, besök projektets hemsida. Min forskning om institutioner och entreprenörskap kan du läsa om här.

Nr 28: Visste du att digitaliseringen kan lösa upp monopol? Ny teknik leder ibland till att branschstrukturer förändras och till att tidigare monopoliserade sektorer öppnas upp för konkurrens. I ett stort forskningsprojekt har bland anda docent Christian Sandström och doktor Mirko Ernkvist undersökt samspelet mellan digitalisering, avregleringar och konkurrens inom telekom och finans. Resultaten visar att nya företag spelar en nyckelroll i dessa avregleringsprocesser. Såväl Optionsmäklarna (OM) som Comvik kom att påverka lagstiftningen i syfte att öppna upp marknaderna för mer konkurrens, vilket i båda fallen gynnande konsumenterna och möjliggjorde exportsuccéer. På lång sikt är därför både teknologiskt och politiskt entreprenörskap centralt för svensk konkurrenskraft.

Läs mer i studien The double knot of technology and business-model innovation in the era of ferment of digital exchanges: The case of OM, a pioneer in electronic options exchanges publicerad i Technological Forecasting and Social Change.

Nr 27: Visste du att hur Sverige röstar i Eurovision Song Contest (ESC) speglar vilka länder vi bedriver handel med? Vilka länder ett land har bilateral handel med avgörs inte bara av ekonomiska och geografiska faktorer, utan också kulturella skillnader och preferenser. För att öka kunskapen kring internationell handel har professor Patrik Tingvall, f.d. Ratio, tillsammans med kollegan Ari Kokko undersökt sambandet mellan export, kulturellt avstånd, inkomstskillnader och länder-preferenser. I studien har poängen som länderna gav i ESC använts som variabel för länder-preferenser. Resultaten visar att det finns ett positivt samband mellan att ge höga poäng till ett land och att bedriva handel med det landet. Ändrade röstningsmönster korrelerade med ändrade handelsmönster.

Läs mer i Ratio Working Paper No. 183. The Eurovision Song Contest, Preferences and European Trade

Nr 26: Visste du att federalism ofta sammanblandas med centralism och ökad överstatlighet? Det är ett misstag. Federalism kan lika gärna beteckna uppfattningen att politisk makt bör spridas och den centrala makten begränsas. Utmaningen är att hitta den rätta balansen mellan centralisering och decentralisering. Det är precis den diskussionen valet till Europaparlamentet borde handla om. Inom vissa områden så behöver vi ett fördjupat och stärkt samarbete och inom andra områden mindre.

I min forskning har jag visat att när det gäller arbetsmarknad, socialförsäkringssystem, jordbruksstöd och industripolitik bör man bejaka vad som kallas institutionell konkurrens, att länder konkurrerar med skatter, lagar och regler. Detta är områden som bättre sköts på medlemsstatsnivå. Men när det gäller rättsstaten och inre och yttre försvar, liksom gränsskyddsfrågor och hållbarhetsfrågor behöver samarbetet utvecklas och stärkas på EU-nivån. Den här kombination av ett starkare EU-samarbete och ökad institutionell konkurrens kallar jag ”pluralistisk federalism”.

Läs mer i boken Vilket EU vill vi ha? eller i mina forskningsrapporter om den sociala pelaren respektive utstationeringsdirektivet.

Nr 25: Visste du att den svenska socialdemokratin har genomgått flera ideologiska skiften genom sin historia? Idag regerar partiet åt mitten, men ideologiskt blåser vänstervindar inom arbetarrörelsen. Så var det också under slutet av 1960-talet då en genomgripande radikalisering påbörjades. Jämlikhetssträvandena intensifierades och en rad reformer initierades som gav staten och de fackliga organisationerna större makt och inflytande. Vad åstadkom denna radikalisering? Min bok pekar på att den forskning och samhällsdebatt som pågick i detta skede, och som i sin tur utgick från en ny tolkning av verkligheten, var en viktig drivkraft till den radikaliserade politiken.

Läs mer i boken Drömmen om jämlikhet: socialdemokratins radikalisering och den svenska modellens fall 

Nr 24: Visste du att kollektivavtalen i det privata näringslivet har egna regler för tidsbegränsade anställningar som avviker från LAS? Jag har gått igenom kollektivavtalen för drygt 1 miljon löntagare och analysen visar att arbetsmarknadens parter i hög grad har förhandlat fram egna lösningar vad gäller uppsägningstider, anställningsformer och turordning vid driftsinskränkningar. Exempelvis anger många kollektivavtal viss tidviss säsong eller visst arbete som grund för tidsbegränsade anställningar. Sådana anställningar kan därmed omfatta allt från några timmar till flera månader. Även vid driftsinskränkningar avviker kollektivavtalen från LAS. I de studerade kollektivavtalen för arbetare är det exempelvis endast bemanningsbranschen som följer LAS regelverk om sist-in-först-ut utan några tillägg.

Nr 23: Visste du att Ratio hade årsmöte den nionde april? Ratio är en medlemsorganisation och arbetar för att långsiktigt förbättra företagandets villkor i Sverige. Bättre kunskaper på området skapar förutsättningar för bättre beslut. Som medlem i Ratio stöttar du forskning med avgörande betydelse för svenskt näringsliv och Sveriges utveckling. Ratio forskar inom områden som är viktiga för samhällets utveckling och där aktuell forskning saknas eller är otillräcklig.

Läs mer om Ratios verksamhet i vår nya verksamhetsberättelse

Läs mer om att bli medlem i Ratio

Nr 22: Visste du att samma formella utbildning tagen i olika delar av världen inte ger samma kompetens? Därför är det för invandrade arbetstagare med utländsk högskoleutbildning i genomsnitt svårare att komma ur formell överutbildning. Samma grupp är även i högre grad arbetslösa, det gäller särskilt utrikesutbildade från Afrika och Asien. Detta verkar huvudsakligen bero på bristande kompetens relativt vad som efterfrågas på svensk arbetsmarknad. För den som däremot har en svensk högskoleutbildning är det egna ursprungslandet mindre betydelsefullt: Då är det ungefär lika troligt att över tid gå från överutbildning till ett utbildningsmatchat jobb oavsett om personen och dennes föräldrar är födda i Sverige eller inte.

Läs mer i min och forskningsassistenten Emilie Videnords rapport Perspektiv på integration och migration.

Nr 21: Visste du att företaget Ericsson inte hade varit vad det är idag utan Hilda Ericsson, företagsgrundaren Lars Magnus Ericssons fru? Under sin uppväxt på landsbygden lärde sig Lars Magnus Ericsson en typ av återhållsamhet som under hans karriär kom att samspela med ett inneboende mod. Men för att förstå Ericssons framgång är det även viktigt att veta att Hilda Ericsson balanserade och kompletterade sin makes borgerliga värderingar – försiktighet, måttlighet och rättvisa – med de traditionellt kristna dygderna tro, hopp och kärlek. Du kan läsa mer i boken Virtues in Entrepreneurship, där jag utifrån arkivstudier har bidragit med ett kapitel om utvecklingen av just L.M. Ericsson.

Läs mer om boken här och se en video om resultaten här

Nr 20: Visste du att den svenska arbetsmarknadsmodellen bygger på att såväl arbetstagare som arbetsgivare är organiserade genom kollektivavtal? Lagstiftning och andra regler är uppbyggda så att den som står utanför de etablerade organisationerna saknar det skydd som finns i de flesta andra EU-länder. I boken ”En ny svensk modell” skriver jag och professor Nils Karlson att man i Sverige, på gott och ont, är beroende av fack och arbetsgivarorganisationer för att tillvarata rättigheter och få inflytande. Exempelvis bygger konflikterna runt det lilla Hamnarbetarförbundet på att de inte är en etablerad organisation och därmed har svårt att bli accepterade av vare sig motparter eller andra fack.

Läs mer här

Nr 19: Visste du att utvecklingen av additiv tillverkning, också kallad 3D-printing, har svårt att nå sin fulla potential? Det beror dels på att det har tagit tid för företag att fatta företagsstrategiska beslut om att använda additiv tillverkning. Dels på att själva teknikutvecklingen är präglad av slutenhet och aktörer som försöker att skapa sig fördelar. I ett forskningsprojekt visar jag och doktoranden Tawfiq Shams  att additiv tillverkning i mångt och mycket förblivit en fråga för produktionschefer vilket gör att dess potential vad gäller produktdesign, produktionsprocesser, och materialstrukturer ofta går förlorad. Storföretagen har därmed hamnat på efterkälken. Parallellt med detta försöker företagen som tillverkar 3D-skrivare att hålla uppe priserna genom att utveckla konkurrerande standarder. Detta i sin tur medför att tekniken blir mer kostsam och senare använd än vad som vore möjligt.

Läs mer här och här.

Nr 18: Visste du att kvinnor fortfarande är underrepresenterade på ledande befattningar i näringslivet? Varför har vi då inte fler kvinnliga chefer i vad som brukar kallas för världens mest jämställda land? Forskning visar att jämställdheten på lednings- och styrelsenivå i näringslivet har förbättrats ganska markant de senaste 20 åren – utan lagstiftat könskvotering. Ändå skiljer sig förutsättningarna för att nå toppen fortfarande åt. Svenska kvinnor verkar om något vara än mer kompetenta än jämförbara män på ledande befattningar – åtminstone sett till ledarskaps- och branscherfarenhet, utbildning och specifika IQ-mått. Däremot tar det längre tid för kvinnor att nå toppen, vilket delvis kan bero på att de i allmänhet tar ut längre föräldraledighet. Vidare har forskning visat att risken för skilsmässor bland kvinnliga chefer ökar ju mer ojämställda hemförhållanden de har. Kanske är jämställda hushåll och generösa rut-avdrag därför viktigare än lagstiftning för att uppnå jämställdhet på ledande positioner.

Vill du läsa mer?

https://www.nationalekonomi.se/sites/default/files/NEFfiler/41-8-effwakhstkw.pdf

https://www.nationalekonomi.se/sites/default/files/NEFfiler/46-1-efjr.pdf

http://www.ifn.se/wfiles/wp/wp1146.pdf

https://ssrn.com/abstract=2730207

Nr 17: Visste du att hållbar tillväxt och vinst är allt svårare att uppnå? En anledning till detta kan vara att långsiktiga och riskfyllda investeringar inte värderas. Istället tenderar storföretag att strömlinjeforma processer, slimma organisationen, och fokusera på olika finansiella rapporteringskrav. I boken ”Innovationspolitik för tillväxt” har vi analyserat vilka faktorer som försvårar innovation:
 Radikala produktivitetsökningar verkar bli allt svårare att hitta.
• Regleringsiver bland lagstiftare.
• Innovationers tidscykel är i otakt med näringslivets finansieringscykel eller politikens maktcykel.

Vill du veta mer om dessa faktorer och hur de påverkar innovationer? Läs mer här

Nr 16: Visste du att Professor Jason Potts besökte Ratio den här veckan? Jason Potts är en australiensisk forskare från Royal Melbourne Institute of Technology som forskar om innovationspolitik. Han är Sverigeaktuell med ett förord till en ny upplaga av Ratioskriften Innovationspolitik för tillväxt. Där argumenterar han för att innovationspolitiken bör inriktas mot bättre företagsklimat snarare än subventioner och bidrag. Detta eftersom företag som får stöd inte presterar bättre än bolag som går utan. Detta gäller såväl omsättning, vinst och tillväxt. Vidare har forskning vid Ratio visat att stöd riskerar att ge upphov till företag som sätter i system att söka bidrag. Enligt Potts är det därför viktigt att istället fokusera på breda reformer som skapar verklig förbättring.

Under besöket spelade vi in en Ratio dialogue med Potts där han också berättar om sin kommande bok Innovation Commons (Oxford University Press, 2019).

Titta vidare vidare läs mer

Nr 15: Visste du att Kina har byggt ut mest vindkraft i världen? Men utbyggnaden kantas av problem och policymisstag. Exempelvis producerar Kina bara marginellt mer ström än USA, trots nästan dubbelt så mycket vindkraft. I en ny rapport identifierar jag fem problemområden inom den kinesiska vindkraften:

• Låg nivå av uppkoppling mot elnätet.
• Kvalitetsproblem som gett en stor andel avställda, trasiga verk.
• Oförmåga att exportera trots att produktionskapacitet finns.
• Förseningar och policy som motverkat varandra.
• Låg nivå på teknikutvecklingen med följande oförmåga att patentera.

Den samlade bedömningen i rapporten är att den väg som Kina har valt för sin vindkraftsexpansion inte bör stå som modell för andra länder.

Läs mer här

Nr 14: Visste du att den ursprungliga tanken bakom delningsekonomin var att skapa ett mer hållbart sätt att använda resurser? På senare tid har många plattformar gått ifrån det rena peer-to-peer-tänket där utbyte sker direkt mellan två jämlika parter. Istället har en professionalisering ägt rum där många leverantörer nu är egenföretagare. För att undersöka om hållbarhetstanken finns kvar även efter denna professionalisering, har jag tillsammans med Christofer Laurell, Christian Sandström och Christina Öberg undersökt 121 delnings-plattformar genom att analysera data från sociala medier. Resultatet visar att de plattformar som ofta fungerar som förebilder för delningsekonomin inte har något utpräglat fokus på hållbarhet i sin kommunikation. Däremot kunde vi konstatera att fokus på hållbarhet ofta är kopplat till specifika aktörer som är aktiva inom exempelvis mode, on-demand-tjänster och logistik. Läs mer i vår akademiska artikel som publicerades i tidskriften Journal of Cleaner Production.

Nr 13: Visste du att ett förändrat EU-direktiv riskerar att leda till minskad rörlighet för tjänster inom EU? 2018 förändrades villkoren för företag som tillfälligt levererar en tjänst i en annan EU-medlemsstat, så kallad utstationering. Den tidigare formuleringen om minimilön i Utstationeringsdirektivets hårda kärna ersattes med ett vidare ersättningsbegrepp. Konsekvenserna av den här förändringen beror i hög grad på hur detta nya begrepp tolkas: som ersättning på miniminivå, vilket direktivtexten indikerar, eller som lika lön för lika arbete?

I en ny forskningsrapport analyserar jag om förändringen leder till att den inre marknaden stärks genom ett ökat socialt skydd för de utstationerade arbetstagarna eller om den utgör en förtäckt form av protektionism. En slutsats är att tillämpningen av direktivet riskerar att leda till det senare, med minskad rörlighet för tjänster som följd. Läs mer här.

Nr 12: Visste du att Ingemar Ståhl, legendarisk Lundaprofessor i nationalekonomi, påverkade politik, forskning och undervisning inom en rad samhällsområden? Han var mycket insatt i hur den svenska blandekonomin fungerade i praktiken och tog som sin uppgift att utifrån ekonomisk teori analysera ekonomisk politik. Ståhl skrev om försvar, bostäder, energi, industri, utbildning, löntagarfonder och skatter. Likaså uppmärksammade han nyheter inom områden som finansiell och politisk ekonomi liksom rätts- och sjukvårdsekonomi. Ståhl låg dessutom bakom valet av flera Nobelpristagare. I en nyutkommen bok finns ett urval av hans viktigaste skrifter och forskningsöversikter som har sammanställts med hjälp av personer som han har haft nära kontakt med. Redaktörer för boken är Christina och Lars Jonung. Jag har som medförfattare bidragit med ett kapitel.

 
Läs mer om boken här

Nr 11: Visste du att arbetsmarknadsprogrammet på Ratio har en egen rapportserie? I rapportserien publicerar vi forskning på svenska. Att publicera forskning på svenska är en del av Ratios viktiga uppdrag: att utveckla ny kunskap och göra den tillgänglig. Sedan starten 2017 har det inom ramen för arbetsmarknadsprogrammet publicerats 7 rapporter som studerar arbetsmarknadsfrågor ur ett företagandeperspektiv.

Rapporterna har laddats ned 2276 gånger. 2018 avslutade vi med två rapporter som handlade om den svenska anställningsskyddslagstiftningen (LAS). De presenterades på ett av våra öppna seminarium (https://ratio.se/kalendarium/seminarium-las-avsedda-och-oavsedda-konsekvenser/) i oktober 2018. LAS-rapporterna har laddats ner över 500 gånger. Är du nyfiken på vår arbetsmarknadsforskning ur ett företagsperspektiv, läs mer här: https://ratio.se/projekt/arbetsmarknadsprogrammet/

Nr 10: Visste du att ca. 90 procent av dem som förlorar jobbet vid en nedläggning har ett nytt jobb inom ett år? De regionala skillnaderna på andelen som har ett nytt jobb i samma region inom ett år är däremot stora: de varierar rentav mellan 15 och 85 procent.
I vilka regioner kan kompetens från nedlagda företag då tas tillvara? Min forskning visar att de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö har hög andel återanställningar inom den egna regionen. Här finns större möjlighet att de anställdas kompetens kan matchas med ett annat företag. Forskningen visar också att det i regioner med en låg andel återanställningar finns ett positivt samband mellan industriell diversifiering och hur många som återanställs efter nedläggning.
Läs mer här: Nyström K. (2018) “Regional resilience to displacements”. Regional Studies 52, 1,:4-22.
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2013). OECD employment outlook 2013. Paris: OECD. 
Nr 9: Visste du att det är viktigt för svensk ekonomi att Brexit-avtalet blir ambitiöst och heltäckande? Storbritannien är det land där det bor näst flest utlandssvenskar. För dem och handeln mellan Storbritannien och Sverige är det viktigt att Brexit blir så gynnsamt som det går. Brexit kan innebära större frihet för Storbritannien att självständigt besluta om lagar och regler på vissa områden. Men Brexit betyder sannolikt också högre handelshinder och därmed mindre handel, med sjunkande investeringar och försämrad personrörlighet mellan landet och de övriga länderna i EU. Läs mer om Brexits betydelse för Sverige i min och Andreas Hatzigeorgious artikel i Ekonomisk Debatt.
 
Läs mer här: Hatzigeorgiou, A., Lodefalk, M. (2016): Brexflektioner – vilka blir de ekonomiska konsekvenserna av att Storbritannien lämnar EU?, Ekonomisk debatt, 49(6), 15-27.
Nr 8: Visste du att kompetensförsörjningen är kritisk för Sveriges innovationsförmåga? Sverige behöver växande företag för att fortsätta vara konkurrenskraftigt och för att hävda sig på globala marknader. Samtidigt anger snabbväxande och teknikskiftande företag att det är just bristen på kompetent personal som är ett av de främsta hindren för deras tillväxt. Exempelvis var kompetensförnyelse den främsta utmaningen för hörapparatindustrins omställning till användandet av 3D-skrivare.
 
I boken ”Innovationspolitik för tillväxt” har vi undersökt tre olika förutsättningar för innovation: kapital, kompetenser och institutioner. Våra resultat visar att det finns ett stort behov av reformer som underlättar kompetensförsörjningen.
 
Läs mer här: Sandström, C., Karlson, N., Wennberg, K. (2018) Innovationspolitik för tillväxt, Stockholm, Ratio.

Nr 7: Visste du att regeringen lägger 27 miljarder på direkta stöd till företag? Trots att det saknas tydliga positiva effekter. I boken ”Innovationspolitik för tillväxt” sammanfattar vi forskning som bedrivits på Ratio avseende innovation, företagstillväxt och företagsstöd inom det femåriga forskningsprogrammet Financing of Innovations.

Vår forskning visar att de företagsstöd som administreras av flera myndigheter har begränsade positiva effekter. Bland annat visar en av studierna att de företag som får bidrag kan få ökade vinster och högre produktivitet på kort sikt, men långsiktiga effekter kunde inte påvisas. Stöden motsvarade mer än tre procent av den svenska statsbudgeten.

Sandström, C, Karlson, N, Wennberg, W, (2018). Innovationspolitik för tillväxt, Stockholm, Ratio.

Gustavsson Tingvall, P., & Deiaco, E. (Red.). (2015). Tillväxt genom stöd – en bok om statligt stöd till näringslivet (Tillväxtfakta 2015). Stockholm: Tillväxtanalys.

Nr 6: Visste du att Sverige har varit ett framgångsrikt reformland? Under 25 års tid (1985 – 2010) genomförde socialdemokratiska och borgerliga regeringar ett stort antal reformer som sänkte skatter, avreglerade marknader, förbättrade företagandets villkor och ökade valfriheten. Under 17 av de 25 åren satt socialdemokraterna vid makten. Endast den första Reinfeldtregeringen hade majoritet i riksdagen. Ingen trodde att detta skulle vara möjligt, likväl skedde stora systemskiften som skapade tillväxt, ökad välfärd och nya jobb. Förklaringen till hur detta gick till ges i min bok Statecraft and Liberal Reform in Advanced Democracies (Palgrave Macmillan 2018).

Läs mer här: https://ratio.se/nilskarlson/statecraft-liberal-reform-advanced-democracies/

Nr 5: Visste du att högutbildade flyktingar får arbete snabbare än andra flyktingar, särskilt om de flyttar till storstadsregionerna? Redan efter två år i Sverige arbetar 60 procent av de högskoleutbildade flyktingarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Efter fem år i Sverige arbetar 80 procent. Dock har mindre än hälften av dem ett arbete som kräver högskoleutbildning. Jag har analyserat vägen in på arbetsmarknaden för högskoleutbildade flyktingar som anlände till Sverige 2000, 2005 och 2010.

Läs mer här: https://ratio.se/publikationer/vi-kan-battre-arbetsmarknaden-for-nyanlanda-med-hogskoleutbildning/

Nr 4: Visste du att andelen företagare påverkar inkomstskillnaderna i Sverige? Trots att fler blir entreprenörer har entreprenörskap tidigare inte inkluderats i forskningen om inkomstojämlikhet. I en nyligen publicerad studie undersöker vi hur antalet och typen företagare påverkar inkomstfördelningen i samhället. Vi finner att entreprenörskap polariserar inkomstspridningen genom att flertalet egenföretagare har låga inkomster i jämförelse med andra löntagare, medan det omvända gäller för aktiebolagsföretagare. Påverkan sker således främst i svansarna av fördelningen, och den tycks vara som störst för egenföretagare.

Läs mer här: https://ratio.se/hur-paverkar-entreprenorskap-inkomstspridningen/?fbclid=IwAR1mPd-39FAaD4UFJ_l2IWk1DLqxe9lJ8AvriD3H5pa1miFTyz5OVKQ3rmE

Nr 3: Visste du att dagens amerikanska mellanårsval kan påverka Sveriges utrikeshandel? President Trump har bytt kurs för USA:s handelspolitik. Under hans mandatperiod har USA gått från att eftersträva multilaterala avtal till att snarare söka avtal med enskilda länder, och från frihandelssträvanden till mer av merkantilism. Därför har USA nu hamnat i tvister med ett dussintal länder i världshandelsorganisationen WTO, inte minst för att USA har infört extratullar på stål och aluminium. Risken är att detta leder till mer protektionism runt om i världen. Således kommer sammansättningen i kongressen att bli viktig för världshandeln.
 
Läs mer i min artikel ”Den trumpska hästen” i Ekonomisk debatt.

Nr 2: Visste du att Sverige kan få en ledande ställning inom utveckling av koldioxid-infångande teknik? 107 av 113 scenarier som skulle kunna hålla den globala uppvärmningen under 2°C (enligt IPCC*) förutsätter Carbon Capture & Storage, så kallad CCS-teknik, som tar upp koldioxid både ur atmosfären och direkt från utsläppskällor. Tekniken är mestadels fortfarande på experimentstadiet och befintliga försöksprojekt är mycket kostsamma. Med nuvarande utsläppsnivåer kan inte uppvärmningen begränsas till 1,5°C. I vårt working paper ger vi en översikt över teknologierna, deras marknadshinder, samt nödvändiga reformer. Genomförs reformer kan det ge Sverige en ledande roll inom CCS-teknik och hjälpa till att nå miljömålen.

(*Intergovernmental Panel on Climate Change)

Läs mer här: Veckans Ratio 2

Nr 1: Visste du att kvalitativ forskning ökar vår förståelse kring ”varför”? Exempelvis har vi intervjuat tolv företagsledare om deras erfarenheter av LAS i praktiken för att bättre förstå varför företagare ofta är negativa till LAS. Resultaten visar att de är eniga om att ett bra anställningsskydd behövs, men den befintliga lagstiftningen gör det dyrt att värna kompetensen vid neddragningar och att avsluta anställningar av personliga skäl upplevs som i princip ogenomförbart. Det senare leder enligt företagarna inte bara till arbetsmiljöproblem för övriga anställda, utan också till en stigmatisering av anställda som har blivit uppsagda av personliga skäl – och därmed till en oförlåtande arbetsmarknad. – Dr Linda Weidenstedt

Läs mer här: Veckans Ratio 1