Sök

Dispens från de aktiebolagsrättsliga låneförbuden

PublikationArtikel (med peer review)
Aktiebolag, Hanna Almlöf, Hanna Kristiansson, Juridik

Sammanfattning

Ett aktiebolag får inte låna ut pengar till en person som är närstående till företaget, eller till en person som ska förvärva aktier i bolaget eller överordnat bolag i samma koncern. Det finns dock möjlighet att söka dispens från de aktiebolagsrättsliga låneförbuden. I denna artikel analyseras dispensförfarandet i detalj med stöd av en kartläggning av samtliga dispensärenden under fem år. Genomgången av myndighetspraxis visar av vem dispensmöjligheten utnyttjas och under vilka förutsättningar dispens medges, men också hur låneförbudens undantag tillämpas i praktiken, särskilt undantaget för kommersiella lån. Sammantaget visar studien att dispensmöjligheten troligtvis underutnyttjas.

Almlöf, H. & Kristiansson, K. (2019). Dispens från de aktiebolagsrättsliga låneförbuden. Svensk Juristtidning.


Liknande innehåll

Aktiebolagsrätt i domstol : En rättsfallsstudie.
Artikel (med peer review)Publikation
Almlöf, H.
Publiceringsår

2018

Sammanfattning

I artikeln presenteras en rättsfallskartläggning över bolagsrättsliga domar vid Högsta domstolen eller hovrätterna i under 2013-2017. Studien visar bland annat att oaktat var du bor i Sverige är det lika stor sannolikhet för en aktiebolagsrättslig tvist, att talan i drygt hälften av målen riktas mot styrelseledamöter och att så mycket som en tredjedel av rättsfallen handlar om bolagsledningens personliga betalningsansvar. Studien ger också anledning att diskutera förekomsten och nyttan av empiriskt material inom rättsvetenskapen.

Working paper No. 299: What matters in Design of Corporate Law
Working paperPublikation
Almlöf, H, Bjuggren, P-O
Publiceringsår

2017

Publicerat i

Ratio Working Paper

Sammanfattning

For the corporate business model to be successful, it is important to align the interests of those who control and finance the firm. Corporate law has here an important task to fulfill. It offers a legal framework that can facilitate for parties to conclude mutually preferable agreements at low transaction costs. The purpose of the paper is to show how to design corporate law to fulfill this task. A two-dimension model that simultaneously considers both regulation intensity and the level of default of the corporate law is presented. Earlier literature treats these dimensions separately. By adding a transaction cost perspective to our model, we assess different regulatory techniques and examine how legislation can help corporations by offering a standard contract that lowers transaction costs of contracting. This can be achieved through a legislation that covers most contingencies and take the heterogeneity of firms into consideration. Furthermore, default rules or standards of opt-out character should be combined with other regulatory techniques with lower transaction costs such as opt-in alternatives and menus.

När dispositiva lagregler blir tvingande
Artikel (utan peer review)Publikation
Almlöf, H.
Publiceringsår

2017

Sammanfattning

Genom dispositiv lagstiftning erbjuds en flexibilitet för parter som finner att lagens utgångspunkt inte passar deras kontrakt. Forskning visar dock att dispositiviteten många gånger inte utnyttjas. I denna artikel diskuteras ekonomiska och psykologiska skäl till varför aktieägare avstår från att avtala bort bolagsrättsliga regler, trots att andra lösningar hade passat deras företag bättre. Det sagda får till följd att dispositiva aktiebolagsrättsliga lagregler likväl blir tvingande och sättet för lagstiftaren att bemöta detta är genom att överväga en annan regleringsteknik.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578