Sök

Nederländernas sjukvårdssystem – Försäkringar, experimentlust och privata utförare

PublikationRapporter
Framtidens sjukvård, Nederländerna, Sjukvård
Sjukvården – 3 – Nederländerna web
Ladda ner

Sammanfattning

Trots att svensk vård och omsorg enligt internationella jämförelser håller hög kvalitet, finns väl kända problem när det gäller exempelvis tillgänglighet, servicenivå och fungerande vårdkedjor. På längre sikt finns dessutom stora utmaningar med en åldrande befolkning, kostsamma behandlingsmetoder och förväntad ökad efterfrågan på vård och omsorg. Därtill har coronakrisen skapat en betydande vårdskuld som ställer ytterligare krav på ökade resurser och förbättrad effektivitet. Detta gör att det behövs en breddad diskussion om hur framtidens sjukvård ska kunna finansieras och organiseras för att kunna finna lösningar på de utmaningar som finns.

Nederländerna är här ett intressant exempel, vars sjukvårdssystem delvis har en liknande bakgrund som Sveriges, men där finansieringen baseras på försäkringar som medborgarna kan välja mellan. Utförarna är i betydligt större utsträckning privata och/eller ideella. Nederländerna har en mindre sammanblandning mellan finansiering och utförande än i Sverige.

Både Nederländerna och Sverige klarar sig väl i internationella jämförelser av sjukvårdsystem, samtidigt som länderna, till viss del, har valt olika sätt att organisera och finansiera sin vård, vilket gör länderna intressanta att jämföra och Nederländerna till ett intressant land att dra lärdomar från. Exemplet visar att det går att kombinera en jämlik vård med försäkringslösningar och ett stort mått av valfrihet.
Problemen som möter Nederländerna är i vissa avseenden snarlika de svenska. Balansen mellan rättighetslagstiftning (LSS) och skyldighetslagstiftning (Socialtjänstlagen) är en aktuell fråga och föremål för förändringar och diskussion. Samtidigt är det tydligt att Nederländernas sjukvård överlag inte ter sig avsevärt dyrare eller sämre än svensk sjukvård – den presterar lika bra enligt mätningar och man lägger något mindre resurser på sjukvård i förhållande till BNP jämfört med Sverige.

Syftet med denna rapport är att empiriskt beskriva det nederländska sjukvårdssystemet, jämföra relevanta delar med det svenska och baserat på detta diskutera eventuella lärdomar för det svenska vård och omsorgssystemet.

Rapporten kommer i första hand att studera primärvård och specialistvård (öppen och sluten). Dessutom undersöks äldreomsorg i form av hemtjänst i eget boende, samt institutionaliserad äldreomsorg. Övriga vård- och omsorgstjänster berörs endast undantagsvis.

Lundbäck, M. (2021). Nederländernas sjukvårdssystem – Försäkringar, experimentlust och privata utförare. Ratio.


Liknande innehåll

Sveriges sjukvårdssystem: Framtidens vård och omsorg
RapporterPublikation
Lundbäck, M.
Publiceringsår

2022

Publicerat i

Ratio.

Sammanfattning

I den här rapporten sätts den svenska sjukvården i ett internationellt perspektiv. Syftet är att empiriskt beskriva det svenska sjukvårdssystemet på samma sätt som vi i tidigare rapporter beskrivit modellerna i Australien, Schweiz och Nederländerna, som samtliga är välutvecklade välfärdsstater med universell vård och omsorg till alla medborgare. Vissa jämförelser med dessa länder kommer också göras. Vi kommer i första hand att studera primärvård och specialistvård (öppen och sluten). Dessutom undersöks äldreomsorg i form av hemtjänst i eget boende samt institutionaliserad äldreomsorg. Övriga vård- och omsorgstjänster berörs endast undantagsvis.

Rätt att välja. Framtidens vård och omsorg
BokPublikation
Karlson, N. & Lundbäck, M.
Publiceringsår

2022

Publicerat i

Dialogos förlag

Sammanfattning

Svensk vård och omsorg har väl kända problem med tillgängligheten, väntetiderna, servicenivån och vårdkedjorna. En åldrande befolkning, dyra behandlingar och en förväntad ökad efterfrågan på vård och omsorg förstärker utmaningarna. Därför behövs en breddad diskussion om hur framtidens sjukvård ska finansieras och organiseras.

I boken jämförs vård och omsorgssystemen i Sverige, Nederländerna, Australien och Schweiz, med hjälp av internationella index och fallstudier. En slutsats är att valfrihet och olika typer av försäkringslösningar i regel leder till större tillgänglighet och förbättrar förmågan till institutionellt lärande.

Schweiz sjukvårdssystem – Effektiva lösningar utan central styrning
RapporterPublikation
Lundbäck, M.
Publiceringsår

2022

Publicerat i

Ratio.

Sammanfattning

Syftet med denna rapport är att empiriskt beskriva det schweiziska sjukvårdssystemet, jämföra relevanta delar med det svenska och baserat på detta diskutera eventuella lärdomar för det svenska vård och omsorgssystemet.

Vi kommer i första hand att studera primärvård och specialistvård (öppen och sluten). Dessutom undersöks äldreomsorg i form av hemtjänst i eget boende, samt institutionaliserad äldreomsorg. Övriga vård- och omsorgstjänster berörs endast undantagsvis.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578