Sök

Reformer krävs för att rädda Kinas tillväxt

Nyheter
Effektivitetshöjande reformer, Ekonomisk tillväxt, Företagandets villkor, Kina, Patrik Tingvall, Reformer, Tillväxt

Hittills har den exportinriktade politiken och de utländska direktinvesteringarna gett större positiva tillväxteffekter i Kina än i andra jämförbara länder. Det är viktiga förklaringar till att Kina idag är världens näst största ekonomi och en allt viktigare exportmarknad för svenska företag.

Däremot har effekterna av de finansiella reformerna i stort sett uteblivit. Det finner forskarna Patrik Tingvall, docent och vid näringslivets forskningsinstitut Ratio, och Christer Ljungwall, docent vid Copenhagen Business School, som analyserat frågan i en serie om tre vetenskapliga artiklar.

– Orsaken till den svaga effekten av de finansiella reformerna är inte är helt klarlagd. Men det finns anledning att misstänka att många företag går utanför det formella banksystemet. Om företagen lever ett liv utanför den formella banksektorn blir även effekterna av reformer blygsamma, säger Tingvall och Ljungwall. På sikt kan detta leda till stora problem.

Kinas president Hu Jintao påpekade vid den nyligen avslutade folkkongressen att behovet av nya reformer stort. Hu Jintao får även medhåll av utländska bedömare och frågan är inte om Kina kommer att reformeras utan snarare med vilken takt och med vilket djup man klarar att genomföra reformarbetet.

De viktigaste reformerna som är aktuella reformer gäller förmågan att säkerställa finansiell stabilitet. Andra reformområden omfattar uppbyggnaden av Kinas välfärdssystem, miljöproblematiken och en urbanisering av gigantiska proportioner. Kina står också i begrepp att verka fullt ut på den internationella arenan.

Dock visar erfarenheten att strukturella reformer av detta genomgripande slag ofta är svåra att genomföra. Det är en öppen frågan om Kina klarar denna utmaning?

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578