Sök

Skapande förstörelse i bilder

Nyheter
Äganderätt, Företagandets villkor, Jan Jörnmark

Ratio startade våren 2010 ett nytt forskningsprojekt om äganderätt, företagandets villkor och ekonomisk tillväxt. Till projektet har Ratio knutit Jan Jörnmark, docent i ekonomisk historia.

För att illustrera hur äganderätt, innovationer och företagsamhet hänger samman har Jan skapat en website, www.skapandeforstorelse.se. Siten är avsedd att problematisera och utveckla äganderättsbegreppet och stimulera till diskussion om företagandets villkor och betydelse för Sverige.

Främst avser siten att utveckla sambandet mellan äganderätt och förfoganderätt.

Så som Sverige utvecklades fram till 1980-talet fanns visserligen äganderätt till produktionsresurser, men möjligheterna att använda dem var starkt kringskurna. Företag gjorde fortfarande vinster, men av skattemässiga skäl hamnade dessa i investeringsfonder och sedan försköts bestämmandet över pengarna till den politiska processen. Riskerna med detta demonstrerades i det första galleriet om Saab i Malmö.

Allmänt sett höll regleringarna (inskränkandet i förfoganderätten) på marknaderna för kapital, arbetskraft och naturresurser ned variationsbredden i ekonomin. Nyföretagandet drabbades, och för äldre företag blev också det nära sambandet mellan politiker och etablerade grupper en sorts hävdrätt att dominera sina gamla marknader. Till sist ledde det låga nyföretagandet och de växande kristendenserna till att mer eller mindre desperata åtgärder som löntagarfonder och omfattande förstatliganden genomfördes.

Ett andra tema är att beskriva hur ny teknik möjliggjorde att entreprenörer byggde företagsstrukturer utanför de etablerade ramarna efter 1980-talet. Den digitala tekniken har helt enkelt så unika kvaliteter att man kan bygga företag, till och med branscher, bredvid de existerande. När sedan företag som OM och Tele 2 väl är på plats gynnas de av att de tekniska möjligheterna fortsätter att fördubblas var artonde månad. Den höga tekniska utvecklingstakten skapar också mycket starka nätverkseffekter, vilket leder till att marknaderna under en period växer nästan exponentiellt.

Tillväxten gör det sedan omöjligt att återreglera marknaderna, inte minst på grund av att nya dynamiska nätverk och kluster skapas. Följden blev istället att ett mycket starkt tryck byggdes upp för att genomföra marknadsorienterade reformer under 1980- och 1990-talet. Som en följd av detta liberaliserades sedan till exempel förfoganderätten av kapital, vilket möjliggjorde mycket stora förändringar i det svenska näringslivet under de senaste decennierna. En negativ sida som aldrig kan förnekas är att den nya friheten lett till en ökad instabilitet, inte minst för att nyskapande verksamheter i hög grad samexisterar med äldre institutioner. Men det gör åtminstone världen mer spännande.

Bilden illustrerar rivningen som pågår just nu, sommaren 2010, av Saab-fabriken. I bakgrunden symbolen för det nya Malmö – Turning Torso.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578