SOU-utredning hänvisar till Bladhs rapport

Nyheter
Agneta Bladh, Företagandets villkor, Högre utbildning, Högskoleutbildning, Kompetens för tillväxt, Relevans

Lars Haikolas (fd universitetskansler) uppdrag (SOU 2015:70) har varit att beskriva utvecklingen och sammansättningen av utbildningsutbudet i högskolan under de senaste 20 åren ur ett helhetsperspektiv. Haikolas slutsatser är bland annat att lärosätena och Myndigheten för yrkeshögskolan bör utveckla sin samverkan i syfte att identifiera utbildningar som i alltför hög grad överlappar. I de fall en utbildning inom högskolan verkar sammanfalla med en utbildning i yrkeshögskolan, bör lärosätet visa på vilket sätt utbildningen i högskolan är knuten till forskning.

I utredningen finns flertalet hänvisningar till rapporten Saknar den högre utbildningen relevans?Bladh beskrev redan 2013 att det finns problem med att utbildningar inom lärosäten och yrkeshögskolan sammanfaller, att man bör bredda yrkeshögskolans uppdrag och överväga att ta bort examen som omfattar två års studier. Bladh skrev också att utbildningar inom högskolan som inte har någon eller har en begränsad forskningsanknytning bör kunna överföras till yrkeshögskolan.

Tidigare nyheter