Sök

Teknikcollege bättre än lärlingsutbildning

Nyheter
Företagandets villkor, Jonas Olofsson, Kompetens för tillväxt, Yrkesutbildning

Teknikcollege är en bättre modell för yrkesutbildning än lärlingsutbildning, konstaterar professor Jonas Olofsson i en ny studie.

Teknikcollege bygger på den svenska arbetsmarknadsmodellen med samverkan mellan arbetsmarknadens parter och växer fram underifrån med enskilda skolor och företag, vilket både säkrar kompetensbehoven och kvalifikationskraven.

Teknikcollege en bättre modell för en ny yrkesutbildning än lärlingsutbildning. Det konstaterar Jonas Olofsson, professor vid Malmö högskola, som i den nya studien Yrkesutbildning i förändring: från lärlingsutbildning till yrkescollege sammanfattar de förändringar som arbetslivet genomgår och de krav som en modern yrkesutbildning måste leva upp till. Studien är genomförd på uppdrag av Ratio, inom forskningsprogrammet Kompetens för tillväxt.

– Det finns ett växande missnöje med yrkesutbildningarna, som fortsätter att förlora attraktionskraft från såväl elevernas sida som företagens, konstaterar Jonas Olofsson.

– Teknikcollege är en bra modell för en ny yrkesutbildning inom gymnasieskolan, där arbetsmarknadens parter samverkar tillsammans med företag och skolor. Det talar för både uthållighet och utvecklingsförmåga.

– Denna modell, som växer fram underifrån, tillgodoser behovet av framtida kompetens med andra kvalifikationskrav, kombinerat med arbetsplatsförlagt lärande, bättre än andra alternativ, säger Jonas Olofsson

Parterna tar i Teknikcollege gemensamt ansvar för innehållet i utbildning, som utformas tillsammans med utbildningsanordnarna och företagen. I vissa fall är företagen också utbildningsanordnare.

Även synen på färdigutbildning måste förändras från att ensidigt fokusera på arbetsfärdigheter till bredare social förmågor. Framför allt behövs starkare inslag av kvalificerat arbetsplatsförlagt lärande.

Att Teknikcollege-modellen är efterfrågestyrd gör lärandet utvecklingsinriktat snarare än anpassningsinriktat. Arbetslivets förutsättningar är starkt förändrade och en framtida yrkesutbildning måste motsvara andra kvalifikationskrav. Medarbetarna måste vara mer flexibla och mångfaldigt kompetenta. En modern yrkesutbildning måste omfatta allmänna ämneskunskaper, odla förmågan till kritiskt tänkande, problemlösning, kommunikation och samarbete. Därför är det viktigt att parter och företag är med i utformningen av programmen.

Som komplement till studien har Ratio genomfört en enkätundersökning, riktad till arbetsgivare som medverkar i Teknikcollege. Den visar att företagens främsta skäl att engagera sig i Teknikcollege är att säkra kompetensförsörjningen. Långsiktigt bidrar engagemanget även till att stärka omvärldens bild av företaget liksom det skapar kontakter med det omgivande samhället. Företagen anser också att den egna kompetensen stärks av att ta emot praktikanter. Det gäller främst handledarnas yrkeskompetens och arbetsledande förmåga.

Yrkesutbildning i förändring: från lärlingsutbildning till yrkescollege

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578