Avslutande år för Kompetens för tillväxt


Typ: Aktuellt
2017-01-12

En avgörande förutsättning för fler jobb i växande företag och stärkt tillväxt i Sverige är tillgången till kompetent personal. I många sektorer råder dock kompetensbrist, alldeles oavsett konjunkturläge, och mycket talar för att det är ett av de viktigaste tillväxthindren.

Forskningsprogrammet Kompetens för tillväxt går in i sitt avslutande år. Genom satsningen har Ratio studerat kompetensförsörjningen ur företagens perspektiv. Sedan starten 2012 har nära 50 studier publicerats, resultat som kommer att redovisas i en slutrapport och diskuteras under en konferens i april 2017.

Programmet har haft bred förankring i näringsliv och förvaltning. Syftet med programmet är att stärka kopplingen mellan forskning, utbildning, innovation och näringslivets utvecklingskraft och bidra med ny kunskap.