Sök

Henrik Lindberg i antologi

Nyheter
Arbetsmarknad, Henrik Malm Lindberg

Ratios Henrik Malm Lindberg bidrar med ett kapitel i den aktuella antologin Den långa vägen till arbetsmarknaden: om unga utanför. Ungas väg till arbete och försörjning framstår som alltmer utdragen och krokig. Snittåldern för att en årskull ska etableras på arbetsmarknaden är 29,7 år.

Samtidigt står frågor om arbete, arbetslöshet och utanförskap i centrum för debatten. I antologin från Studentlitteratur ställs ett antal frågor av betydelse för denna diskussion: Hur har förhållandena på arbetsmarknaden förändrats? Varför är unga arbetslösa i högre grad än medelålders och äldre? Vilken betydelse har utbildningen och utbildningsvalen för ungas etableringsmöjligheter? Hur väl fungerar utbildningssystemet?

Arbetsmarknadsforskaren Henrik Malm Lindberg skriver om utbildningssystemets utmaningar för ungas etablering på arbetsmarknaden. Han visar bland annat på att det finns anledning att se på utbildningssystemet från ett helhetsperspektiv när man analyserar dess betydelse för ungas etablering. Brister i en del av utbildningssystemet kan påverka kvalitet, effektivitet eller relevans i andra ändar. För att kunna fatta rationella beslut krävs det även rimliga incitament och tillgång till korrekt information om val och möjliga utfall. Annars kan utbildningsväsendet misslyckas med att ge goda förutsättningar för arbete och egen försörjning åt unga människor.

Köp boken här

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578