Sök

Ny publikation om hur skatter påverkar viljan att arbeta

Nyheter
Arbetsmarknad, Jacob Lundberg, John Norell, Skatter, Unga forskare

Skatters effekter på arbetskraftsutbudet är ett centralt ämne inom nationalekonomin. I en ny publikation har Jacob Lundberg och John Norell gått igenom litteraturen för att se hur människor svarar på incitament inom detta område.

Författarna går igenom tidigare forskning som har gjorts på området genom att använda kvasi-experimentella metoder för att uppskatta elasticiteten hos arbetskraftsdeltagande, med hänsyn till den finansiella vinsten av att arbeta (skillnaden mellan nettolön och ersättningen vid icke-arbete). Deras resultat visar att den empiriska forskningen ger stöd för att högre deltagandeskatt leder till lägre sysselsättning. Effekten är starkare för kvinnor med barn. Om den finansiella vinsten av arbete ökar kan man istället förvänta sig att fler deltar i arbetskraften. Storleken på denna effekt mäts med deltagandeelasticiteten, som visar hur mycket arbetskraften ökar om den finansiella vinsten av arbete ökar med en procent.

Med hjälp av denna forskning kan man dra slutsatser om det svenska jobbskatteavdragets sysselsättningseffekt, som uppskattas till 94 000–180 000 personer. Studien visar sammanfattningsvis att individer svarar på incitament på den stora marginalen av arbetskraftsutbudet.

Studien är publicerad i Journal of the Finnish Economic Association och finns att läsa här. En populärvetenskaplig sammanfattning av studien är publicerad i Ekonomisk debatt och går att läsa här. Resultaten har även uppmärksammats i en cirkulärledare skriven av Agnes Karnatz, SNB. John Norell diskuterar även artikeln med Ratios Jonas Grafström i Ratio dialogue, den finns både som podcast och video .


Jacob Lundberg är disputerad nationalekonom och associerad forskare Ratio. John Norell är doktorand i nationalekonomi vid Stockholms universitet samt associerad doktorand och tidigare forskningsassistent på Ratio. Studien är ett utfall av det arbete som Lundberg och Norell gjort inom ramen för Ratios program för Unga forskare. Norell var sommarassistent somrarna 2018 och 2019 med Lundberg som handledare. Läs mer om programmet här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578