Almlöf, H. (2017). När dispositiva lagregler blir  tvingande – Om behov av kreativitet i det aktiebolagsrättsliga lagstiftningsarbetet. Svensk Juristtidning, 2017(1), 9-22.

Genom dispositiv lagstiftning erbjuds en flexibilitet för parter som finner att  lagens utgångspunkt inte passar deras kontrakt. Forskning visar dock att  dispositiviteten många gånger inte utnyttjas. I denna artikel diskuteras ekonomiska och psykologiska skäl till varför aktieägare avstår från att avtala bort bolagsrättsliga regler, trots att andra lösningar hade passat deras företag bättre. Det sagda får till följd att dispositiva aktiebolagsrättsliga lagregler likväl blir tvingande och sättet för lagstiftaren att bemöta detta är genom att överväga en annan regleringsteknik.