EU stärker svensk handel och tillväxt

Nyheter
Ari Kokko, Copenhagen Business School, Daniel Halvarsson, EU, Företagandets villkor, Handel, Patrik Tingvall, Tillväxt, Vilket EU vill vi ha?

En ny studie, Sverige och EU: Handel och tillväxt, visar att Sveriges varuhandel med EU är nästan dubbelt så stor som den skulle ha varit utan EU-medlemskapet och den ökade öppenheten. Studien visar även att den europeiska integrationen bidragit positivt till svensk tillväxt.

EU är idag världens största marknadsplats. Forskningsinstitutet Ratio har i studien Sverige och EU: Handel och tillväxt funnit att Sveriges varuhandel med EU idag är nästan dubbelt så stor som den skulle ha varit utan medlemskap och handelsavtal.

Den svenska varuhandeln har ökat med 85-95 %, som en direkt följd av EU och ökad öppenhet. Effekterna på tjänstehandeln är cirka hälften så stor som varuhandeln.

EU har även bidragit till ekonomisk tillväxt bland medlemsländerna. Studien visar att Sveriges BNP ökat med 3-20 %, tack vare vår öppna ekonomi, långtgående frihandelsavtal och EU-inträdet.

Lågt hållna beräkningar pekar på att ca 3 procent av dagens BNP kan tillskrivas EU och ökad öppenhet medan andra skattningar indikerar att effekten kan vara så stor som 20 procent.

Ser man närmare på dessa siffror finner man att en stor del av tillväxteffekterna kan tillskrivas den fördjupade integationen och regelharmoniseringen som eliminerat ett stor antal informella handelshinder inom EU. Den djupare integrationen är en process som uppkommer som ett krav på rättvisa konkurrensvillkor mellan företag när gamla handelshinder avskaffas. För varje nytt steg följer ett sökande efter balans i de nya villkoren. Detta är stor utmaning. Finner medlemsländerna missnöje i hur EU-samarbetet fungerar kan processen vändas och gå mot ökad protektionism, både inom EU och gentemot omvärlden. Givet de stora vinsterna som står att finna i handel och öppenhet så är balansgången mellan integration och nationell självständighet en nyckelfråga för EU:s framtida utveckling.

Studien har gjorts av Daniel Halvarsson, ekon dr vid Ratio, Ari Kokko, professor vid Copenhagen Business School och Patrik Tingvall, docent vid Ratio.

För mer information, kontakta:
Patrik Tingvall, docent i nationalekonomi
patrik.tingvall@ratio.se
mob 073-6502030

Tidigare nyheter